අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

නිව‍රැදිව පින් අනුමෝදන් කිරීම

පංචස්කන්ධය හා නාමරූප විග්‍රහය**ඉහාත්ම සුඛවිහරණය හා සමාපත්ති**පින් අනුමෝදන් කිරීමේදී කරන පෙරේත තට්ටුවක් තැබීම

නමෝ තස්ස භගව‍තෝ

විභජ්ජවාදය..බෙදාවෙන් කොට පහදා දීම**ජවන් සිත් මතුවීම හා විඤ්ඤාණ ශක්තිය**මෝහයි මුලිනුදුරා දමා බුද්ධඥාණ ලැබීම

2013 බිනර පෝය (ප.ව)

2013 බිනර පෝය (පෙ.ව)

අරඤ්ඤගතෝවා කළ යුත්තේ සිතද/ගතද?**ප්‍රිය••අප්‍රිය••අදුක්කම අසුඛ ~වේදනා සහ උපේක්ඛාව**පැවැත්ම හා බ්‍රමණය

098.පරම සත්‍යය [2013-09-18]

සිල් සමාදන් වීම හා සිල් රැකීම**අට්ඨකතා හා පරිව‍ර්තන**බුධ ධර්මය හා බුද්ධාගම

097.පරම සත්‍යය [2013-09-08]

නිවන වසන පපංච ධර්ම සහ මානය..නොමඟට හරවා රවටන වංචක ධර්ම**මග්ගේ මග්ගඥාණ සහ මාර්ග ඵල>>ධර්ම සාකච්ඡාව සහිතව

සමුදය නිරෝධය

රූපං ජීරති..නාම ගොත්තං නජීරති**රූපය දිරයි..නාමය නොදිරයි?****භික්ඛු..සංඝ..බුද්ධ

නිවන සහ අසංඥතාව

පැවැත්ම සහ නැවැත්ම

ලෝභය අත් නොහැර පින්කිරීම.. පුණ්‍යාභිසංකාර****චාගෝ.පටිනිස්සග්ගෝ.මුක්ති.අනාලයෝ****කුසලස්ස උපසංපදාව පූර්ණ කිරීම

පිවිසෙමු නිවන් මගට

පරම දුල්ලභවූ මනුස්සත්ව පටිලාභය..සී සද්ධම්ම ශ්‍රවණය..යෝනිසෝ මනසිකාරය..ධම්මානුධම්ම පටිපදාව***තුන්දොස් කිපීම සහ කෙළෙස් අතර සම්බන්ධය

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
101 102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125