අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

2013 නවම් පෝය (පෙ.ව.)

පිරිසිදු කිරණ ශක්තිය**අත්ථ සාධන -පරත්ථ සාධන>>ප්‍රඥ්ඥා සාසන >> සද්ධා හා වීර්ය සාසන අතර වෙනස

064.පරම සත්‍යය [2013-03-04]

චේතෝ විමුක්තිය**අභිඤ්ඤා**වංචක ධර්ම>>කම්මක්ඛය මරණ**ආයුක්ඛය මරණය**උභයඛය මරණය

063.පරම සත්‍යය [2013-03-03]

විවට්ටේ ඥාණ***පංච උපාදානස්කන්ධය හා නාමරූප විග්‍රහය**මහා භූත හා ධාතු

062.පරම සත්‍යය [2013-02-23]

අවිජ්ජා විහතා**විජ්ජා අධිගතා>>ඥාණ මත්තාය**සති මත්තාය

061.පරම සත්‍යය [2013-03-02]

චිත්තක්ෂණ දහ අටක් යනු>>ජවන් සිත>>සං පටිච්ච වීම

060.පරම සත්‍යය [2013-02-08]

කථමේ සංමා දිට්ඨි>>දුක්ඛේ ඥාණං**දුක්ඛ සමුදයේ ඥාණං**දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාණං**දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී පටිපදාය ඥාණං

059.පරම සත්‍යය [2013-02-07]

සය දොරින් බිහිවන කෙළෙස් සය ආකාරයකින් පිරිසිදු කිරීම>>>ඡබ්බිශෝධන සූත්‍රය ඇසුරින්

058.පරම සත්‍යය [2013-02-05]

කාම ලෝක**කාමාවචර**රූපලෝක**රූපාවචර**අරූපලෝක**අරූපාවචර>> අන්තර්භවික ගන්ධ්බ්බ**අනාගාමී ගන්ධබ්බ

057.පරම සත්‍යය [2013-02-04]

තමා විසින් ම සකසා ගන්නා අනන සුඛය***අත්ථි සුඛය***භෝග සුඛය**අනවජ්ජ සුඛය

056.පරම සත්‍යය [2013-02-03]

ද්වතාව ධර්මය>>සම්මතය**පරමාර්ථය>>අවිජ්ජා මූල**කුසල මූල>>සුව**අසුව දහසක් ධර්මය

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101 102 103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119