අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

2013 ඇසළ පෝය (පෙ.ව.)

කෙළෙස් ධර්ම සහ ප්‍රපංච ධර්ම උදුරා අස් කිරීම** විවරණා••විභජනා••උට්ඨානි කම්මන්ති*** විභජ්ජවාදය

090.පරම සත්‍යය [2013-07-13]

මනුස්සත්ව පටිලාභො පරම දුල්ලභෝ*** යද නිච්චං, තං දුක්ඛං--යංදුක්ඛං, තදනත්ථං

089.පරම සත්‍යය [2013-07-14]

පජහති••පස්සති••පහානාති**හේතුව සහ ඵලය දැන, දැක••හේතුව ඉවත් කිරීමෙන්••ඵලය ඉවත්කිරීම**හේතුං පටිච්ච සංභූතං~හේතු භංගා නිරුජ්ජති

088.පරම සත්‍යය [2013-07-07]

භාවනාවෙන් ත්‍රි ශික්ඛාව පූර්ණ කර ගන්නේ කෙසේද?**පුබ්බෙනිවාසානුස්සති ඥාණ සහ තුන්කල් දක්නා නුවණ**රජ කම ••රජස්

මිදෙන්නට නම් සසරින්

සංපටිච්ච••සංතීරණ••ජවන්සිත්**රජෝහරණං සහ රජස්**මුංචිතුකම්‍යතා ඥාණය**ධම්මඋද්දච්චවිග්ගහිත මානසං

ජීවිතය

වස්තු කාම••ක්ලේශ කාම **ආමිස පූජාව••ප්‍රතිපත්ති පූජාවක්ද වේද?**තොවිල් පවිල්••සෙත්ශාන්ති••සෙත් කවි **සහ මනස පිළිබඳව

087.පරම සත්‍යය [2013-06-28]

පංචස්කන්ධය පරිහරණය කරමින්ම පංචස්කන්ධ උපාදානයෙන් මිදීම**පරිඤ්ඤාතං පරිඤ්ඤෙයිය••පිරිසිඳ දැකීම**සාංඝික දානය••භික්ඛු දානය

086.පරම සත්‍යය [2013-06-30]

යංකිංචි සමුදය ධම්මං~සබ්බංතං නිරෝධ ධම්මං**කාමාවචර~රූපාවචර~අරූපාවචර** චර බව නැවැත්වීම නම් වූ චරණ ධර්ම

නිරාමිස සුවය

මත් වීමෙන් නිදහස් වීම නම් වූ මජ්ජි මා පටිපදාව**කංකාවිතරණය~විචිකිච්ඡාව**සංදේශනාවකින්

සිත

පුබ්බෙ නිවාසානුස්සති~චුතූපපාද~ආසවක්‍යයා **තිවිද්‍යා ඥාණ*** ඉවත් කළ හැකි ගති පුරුදු**ඉවත් කළ නොහැකි හුරුපුරුදු**සද්ධම්ම සාකච්ඡාව

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102 103 104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125