අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

2012 උඳුවප් පෝය (ප.ව.)

2012 උඳුවප් පෝය (පෙ.ව.)

047.පරම සත්‍යය [2012-12-16]

ආසය**.අනුසය**කෙළෙස්>>අනුසය බිහි වීම**අනුසේති>>අනුසය බිහි නොකර**අනුප්පාද නිරෝධය>>නානුසේති

046.පරම සත්‍යය [2012-12-15]

බුද්ධෝත්පාද කාලය**අබුද්ධෝත්පාද කාලය >>නිරුජ්ජති**නිරෝධය**අනුප්පාද නිරෝධය

045.පරම සත්‍යය [2012-12-13]

ධම්මො "සං"දිට්ඨිකෝ** අෂ්ඨාංගික මගෙහි තිපරිවට්ටය***මිච්ඡා සමාධි*ලෞකික සමාධි**සංමා සමාධි

044.පරම සත්‍යය [2012-12-12]

043.පරම සත්‍යය [2012-12-11]

පුණ්‍යාභිසංකාර**සසර දිගු වීම>>චාගෝ**පටිනිස්සග්ගෝ**මුක්ති**අනාලයෝ**>>කුණු සලා හැරීම**කුසලස්ස උපසංපදා**නිබ්බාණ

042.පරම සත්‍යය [2012-12-10]

041.පරම සත්‍යය [2012-12-08]

040.පරම සත්‍යය [2012-12-09]

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103 104 105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119