අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

පරම දුර්ලබ මිනිසත් බව

තිරශ්චීන බව~තිරිසං බව~මිනිසත් බව**ඉව සහ මනස**මිනිසකු හට පමණක් ලබා ගත හැකි අරහත්~පච්චේක~ලොව්තුරා~බුද්ධබව*

071.පරම සත්‍යය [2010-08-24]

2013 බක් පෝය (ප.ව.)

අයං වස්සාන කාලෝ**වස් වැසීම යනු වැසි කාලය ගතකිරීමද?**මරණ වේදනාව අරහතුන් වහන්සේට නොදැනේද?**කා ලේ න ධම්ම සාකච්ඡාවක්

මාගධී - සියලු බුදුවරුන්ගේ භාෂාව

070.පරම සත්‍යය [2013-04-22]

නමෝ~~න මෝ***තථාගතෝ **භගවතෝ** පෝතග්ජනෝ** ගච්ඡාමි සරණං බුද්ධං~~ධම්මං~~සංඝං**නානාත්ථ තුලින් ඒකත්ථ දැකීම

සංගායනාව 2013 බක් පෝය (පෙ.ව.)

සංසාර~සංභව~සංගති~සමුදය~සංවර~සංසිඳීම~සංමා~***නිවන් මඟ විවර කරන උතුම් සං දේශනාවක්

ඇත්ත

චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්ති අනාලයෝ

ඉන්ද්‍රියේසු ගුත්වද්වාරො~ආහාරෙහි මතඤ්ඤුතා~ජාගරියං අනුයුක්තෝ>> පරමාර්ථ සත්‍යය මතු කරන උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාවක්

069.පරම සත්‍යය [2013-04-16]

ශ්‍රමණ~භික්ඛු~සංඝ**ආගන්තුකේහි උපකිලිට්ඨෙන උපකිලිට්ඨං***අනුපදිසේස ~~සව්පදිසේස නිබ්බාණ

068.පරම සත්‍යය [2013-03-31]

කාය සංකාරං~~වචී සංකාරං~~මනෝ සංකාරං ද්විදේනං වදාමි**සේවිතබ්බංච**අසේවිතබ්බංච~~ද්වතාවය පිළිබඳ උතුම් දේශනාව

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105 106 107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125