අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

27. Nibbana (නිබ්බාන)

ඉසින්බැස්සගලදී දම්සක් පැවතුම් සුතුර>>>අති දුර්ලභ සදහම් සාකච්ඡාවද සහිතව>>>සිව්වනක් පිරිසේ සහභාගීත්වයෙන්

26. Nibbana (නිබ්බාන)

25. Nibbana (නිබ්බාන)

නිවන් මඟට>>අට්ඨක්කරා තීනපදා>> මොනවද මේ අකුරු අටයි, පද තුනයි,>>චතු-අරිය-සච්ච**අනිච්ච-දුක්ඛ- අනත්ථ

24. Nibbana (නිබ්බාන)

තිපරිවට්ටය***පැවැත්ම--ගිනි ගැනීම***නැවැත්ම---නිවීම***සසරේ සතර පුරුදු ---චතුසු වහරේසු

23. Nibbana (නිබ්බාන)

ලෝභ,ද්වේශ,මෝහ, **අලෝභ,අද්වේශආමෝහ,**ලෝභක්ඛය,ද්වේශක්ඛය,මෝහක්ඛය**ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසංධිය කෙළෙස් දවා හැරීම**කෙළෙස් මුලිනුදුරා දැමීම***

22. Nibbana (නිබ්බාන)

මරණාසන්න අයෙකුගේ ඉන්ද්‍රිය ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන***භෞතික සංවර්ධනයෙන් මනසේ ශක්තිය වැසී යන අයුරු**

2012 වප් පෝය (ප.ව.)

2012 වප් පෝය (පෙ.ව.)

21. Nibbana (නිබ්බාන)

20. Nibbana (නිබ්බාන)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106 107 108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119