අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

067.පරම සත්‍යය [2013-04-07]

පරතොගෝෂික ප්‍රත්‍යය ** අට්ඨාරසපදානි**රති~අරති~විරති~පටිවිරති

නිබ්බානං පරමං සුඛං [2013-03-29]

කාලෙ න ධම්ම සාකච්ඡා**කාලෙ න ධම්ම සවනං**කාලෙ න සමථෝ**කාලෙ න විපස්සනා

2013 මැදින් පෝය (ප.ව.)

පරියන්ත සීල***නෙය්‍ය ධර්ම**සේඛ**අසේඛ**ආරොග්‍යා පරමා ලාභා ධර්මාර්ථය **උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාව

066.පරම සත්‍යය [2013-03-23]

චේතනාහං භික්ඛවෙ කම්මං වදාමි**අචින්ත්‍ය වූ කම්ම විෂය**උපකම්ම**ප්‍රතිකම්ම***සම්මප්පයෝග**කම්මක්ඛය

065.පරම සත්‍යය [2013-03-22]

තුන් සිත පහදාගෙන නිවැරදි ආකාරයට පින් දී ණයෙන් නිදහස් වීම** යුතු කම් හා වගකීම්** අයිතිවාසි කම් හා බලාපොරොත්තු

2013 මැදින් පෝය (පෙ.ව.)

ලෝභ, ද්වේශ, මෝහ, අවිජ්ජා, තණ්හා, පස් ආකාර වූ දෘෂ්ඨි**සුභ, සුඛ, නිච්ච,අත්ථ සිව් ආකාර වූ සංඥා

හෙල බිමෙහි සත්‍යය හෙලිදරව්ව

අප උපන් මේ බුද්ධ භූමියෙහි සත්‍යය කතාව

2013 නවම් පෝය (ප.ව.)

හේතු ඵල සහ නියාම ධර්ම***මාතා පිතු උපට්ඨානං**පුත්ත දාරස්ස සංගහෝ**සිව් පිළිසිඹියා ඥාණ

2013 නවම් පෝය (පෙ.ව.)

පිරිසිදු කිරණ ශක්තිය**අත්ථ සාධන -පරත්ථ සාධන>>ප්‍රඥ්ඥා සාසන >> සද්ධා හා වීර්ය සාසන අතර වෙනස

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106 107 108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125