අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

054.පරම සත්‍යය [2013-01-20]

පුනරුත්පත්තිය**පුනර්භවය>>පුනබ්බවෝති **සංභවං**යායංතණ්හා පුනොභවිකා

2013 දුරුතු පෝය (ප.ව.)

චතුසු වහරේසු**සහජ හැකියා**>>නියාම ධර්ම >> අසාධාරණ බුද්ධ ඥාණ

2013 දුරුතු පෝය (පෙ.ව.)

බද්ධ කල්පය**බුද්ධ කල්පය>>ආමිස සුවය***උපාදානය>>නිරාමිස සුවය**උපාදානයෙන් මිදී නිදහස් වීම

053.පරම සත්‍යය [2013-01-19]

පරිමුඛං සතිං උප්පට්ඨපෙත්වා**සතෝව අස්සසති**සතෝව පස්ස සති>>ආන පාන සති භාවනාව

052.පරම සත්‍යය [2013-01-12]

ප්‍රිය වේදනා**අප්‍රිය වේදනා**අදුක්ඛමාසුඛ වේදනා>>රාග අනුසය**පටිඝ අනුසය**අවිජ්ජා අනුසය>>ඡඡක්ක සුත්‍රය ඇසුරින්

051.පරම සත්‍යය [2013-01-13]

කළ්‍යාණ**ආදී කළ්‍යාණංවා**මජ්ජේ කළ්‍යාණංවා**පරියෝසා කළ්‍යාණංවා**කෙළෙස් නසන සිරි සද්ධර්මය

050.පරම සත්‍යය [2013-01-03]

චේතෝ විමුක්තිය**ප්‍රඥ්ඥා විමුක්තිය>>උභය අර්ථ සාධනය ** උභතෝභාග විමුක්තිය>>අපල**අයහපත් ඵල>>

049.පරම සත්‍යය [2013-01-06]

සෝතාවදානේ පඥ්ඥා සුතමයේ ඥාණං **සුත්වාන සංවරෙන පඥ්ඥා සීලමයේ ඥාණං

048.පරම සත්‍යය [2012-12-25]

චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්ඛු විඥ්ඥාණං***සක්කාය සමුදය ගාමිණී පටිපදාව***නානුසේති**නාභිවඩති**නාභිනන්දති **සක්කාය නිරෝධ ගාමිණී පටිපදාව>>ඡඡක්ක සූත්‍රය

2012 උඳුවප් පෝය (ප.ව.)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108 109 110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125