අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

vii. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

අත්තවාදී>>>කාම>>>බව>>>සීලබ්බත>>>උපාදානය පිලිබඳව

vi. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

කෙළෙස් අත් නොහැර පරිහරණය කරමින් එකතු කිරීම**අකුසලය>>කුණු සලා හැර අස් කිරීම

51. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

50. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

අරිය පරියේෂණය 2012-08-23

v. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

ලුජ්ජති,පලුජ්ජති වූ ලෝක තත්වය>>අලෝකිතය>>විලෝකිතය

1. කාලේන ධම්ම සාකච්චා

iv. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

“සං දැක ගැනීම>>>සතර සංවර ශීලය>>>සතර සතිපට්ඨානය>>සංවත්තති

12. Nibbana (නිබ්බාන)

11. Nibbana (නිබ්බාන)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 111 112  113  114  115  116  117  118  119