අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

xxiii.පරම සත්‍යය [2012-10-19]

පින උපාදානය කර ගැනීම**පුඤ්ඤපාප පහීනස්ස**කුසලස්ස උපසම්පදා **කුණු සලා අස් කිරීම

xxii.පරම සත්‍යය [2012-10-21]

ගේහසිතං**නෙක්ඛම්ම**සේඛ**අසේඛ හෙවත් අරිය**ලෙස සිත ක්‍රමානුකූලව පිරිසිදු වී පත්වන උපෙක්ඛා තත්වය>>භාවනා කිරීමේ අරුත

xxi.පරම සත්‍යය [2012-10-06]

සියල්ල සිදුවන්නේ කර්මය නිසාද?>>උපකර්ම*** ප්‍රතිකර්ම**** සම්ම්‍යක්ප්‍රයෝග පිළිබඳ ධර්මාර්ථ

xx.පරම සත්‍යය [2012-10-07]

"සං" විග්‍රහකිරීම**සංගායනාව**>>විවට්ටේ ඥාණ දර්ශණය***විමුක්ති ඥාණ දර්ශණය

xix. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

සබ්බ පාපස්ස අකරණං****කුසලස්ස උප සංපදා>>>අප්පමාදේන සංපාදේතබ්බං

2012 බිනර පෝය

xviii.පරම සත්‍යය [2012-09-22]

ද්වතා ධර්මය***මග්ගේ මග්ග ඥාණ දර්ශණය***බුද්ධාඥාණ

xvii.පරම සත්‍යය [2012-09-19]

සංබදං පුඤ්ඤ සංපදං***පින්දීම***පින් පැවරීම***පින් අනුමෝදන් කිරීම

xvi.පරම සත්‍යය [2012-09-23]

ත්‍රිජකය**ගන්ධබ්බ අවස්ථාව**පුනර්භවය**>>>සංබවං** සංභූතං**පුනබ්බවෝති

18. Nibbana (නිබ්බාන)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113 114 115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125