අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

17. Nibbana (නිබ්බාන)

16. Nibbana (නිබ්බාන)

15. Nibbana (නිබ්බාන)

14. Nibbana (නිබ්බාන)

13. Nibbana (නිබ්බාන)

xv.පරම සත්‍යය [2012-09-15]

මනස පදුට්ඨ වීම ***චර බව පවත්වාගෙන යාම>>>මනස පසන්න වීම***චරණ බවට පත් වීම

xiv.පරම සත්‍යය [2012-09-10]

"සං" දැක ගැනීම**සං දිට්ඨිකෝ වීම>> සහ ඒ අනුව සතර සංවර සීලය පූර්ණ කර ගැනීම

xiii.පරම සත්‍යය [2012-09-16]

නිවන ආවරණය කරන නීවරණ ධර්ම>>අනාවරණ***නිරාවරණ***ආවරණ>> බද්ධ කල්පය** බුද්ධ කල්පය

xii.පරම සත්‍යය [2012-09-08]

ගති නිමිත්ත>>ගති**දුගති**සුගති**අනගති**විගති**නගති

2. කාලේන ධම්ම සාකච්චා

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 115 116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125