අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

xi.පරම සත්‍යය [2012-09-02]

සංකාර***ක්‍රියා සිත්***අව්‍යාකත සිත් >>>ආයතන**ඉන්ද්‍රිය

x.පරම සත්‍යය [2012-09-09]

චේතෝ විමුක්තිය**ප්‍රඥ්ඥා විමුක්තිය>>අභිඥ්ඤා**සම්මාපත්ති>>ගති 31 ක් සහිත වූ සත්ව උප්පත්ති තලයන් පිළිබඳ

ix. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

භික්ඛු සහ සංඝ>>>යායංතණ්හා පොනොභවිකා***නත්ථිදානි පුනබ්භවොති

viii. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

පටිච්ච වීම**අල්ප ආස්සාදෝ**බහූ දුක්ඛෝ<<සහ>>දස කුසලය**දස අකුසලය පිලිබඳව

2012 අධි බිනර පෝය (ප.ව.)

2012 අධි බිනර පෝය (පෙ.ව.)

54. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

53. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

52. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

vii. Parama Sathya - පරම සත්‍යය

අත්තවාදී>>>කාම>>>බව>>>සීලබ්බත>>>උපාදානය පිලිබඳව

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 116 117  118  119  120 
 121  122  123  124  125