අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

2016 උඳුවප් පෝය (පෙ.ව.)

පරප්‍රත්‍යය සහ සෝතාවදානේ පඥ්ඥා සුතමයේ ඥාණය *චක්ඛු කරණී සහ චක්ඛුං උදපාදී වීම * අභිසංකාර - අභිරත සංකාර - අනභිරත සංකාර * සීලබ්බතපරාමාසය - සමාදන් වන සීලය - සහ සංවර සීලය.* නහීසීලවතං හෝතු -අට්ඨක්කරා තීනපදා - සංබුද්ධෙන දේසිතා * දුකට හේතුව සහ බුද්ධ භාෂිතයේ "පි " යන පදය ගැන *චතු අරිය සච්චයේ තිපරිවට්ටය * "සංකාර" එන්නේ සිතිවිලි වලින් විතරද *බව- ජාති * සෝවාන්වූ කෙනා තුලින් අකුසල සිදු නොවේද* උපෙක්ඛාවේ විවිධ අවස්ථා ගැන. ..* මිනිසෙක් මැරීම සහ තිරිසනෙක් මැරීම අතර වෙනසක් වේද* පටික්කූල මනසිකාර පබ්බය ගැන * උග්ගටිතඤ්ඤ ආදී පුද්ගලයන් ගැන * සිදුහත් උපත, ජන්බුද්වීපය , ශ්‍රීලංකාව *අරහතුන් වහන්සේගේ සහ බුදු පියාණන් ගේ වැය කිරීම කෙබඳුද *පමාදේන -අප්පමාදේන - සහ අප්ප යන්න

297. පන්නිපිටිය [2016-11-20]

සද්ධස්සකුලපුත්තස්ස පුද්ගලයා කෙබඳුද* සද්ධෝහෝති - කේවලිනෝ - බවට පත් වීම * සද්ධස්ස කුලපුත්තස්සයෙකු තුල මතුවන බලධර්ම හතර මොනවාද * සෝතාපත්තියට පත්වන්නෙකු තුල මතුවන අඤ්ඤතාවී ඉන්ද්‍රිය * කම්මාවරණ වලින් නිවන වැසී යාම* සත්තිස්බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන අයුරු

296. කළුතර බෝධිය [2016-12-02]

තේසං හේතුං යනු * විවිධාකාරවූ රූප පටිච්ච වීම - උප්පජ්ජති විඥ්ඥාණං - සංකාර කිරීම සංකත සැකසීම සමුදය බිහිවීම * සබ්බූපදි පටිනිස්සග්ග කිරීම * සබ්බේ සංකාරා - අනිච්චාති, සබ්බේ සංකාරා දුක්ඛාති සහ සබ්බෙ ධම්මා අනත්තාති යනු * පංච සීලය, ආජීව අෂ්ඨමක සීලය සහ සංවර සීලය * ප්‍රඥ්ඥා -සීල - සමාධි * උදයංගම- අත්තංගම -අස්සාද - ආදීනව - නිස්සරණ * රාහුලෝවාද සුතුර ඇසුරින් ආන පාන සති සමාධිය ගැන* කෙලෙස් ඉවත් කල හැක්කේ අනුපස්සනා සහ අනුස්සති කිරීමෙන්ද , මෙනෙහි කිරීමෙන්ද

භාවනා සමාලෝචනය [2016-11-11]

13. බුද්ධ භාවනා (2016-11-11pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2016-11-11am)

11. බුද්ධ භාවනා (2016-11-10pm)

10. බුද්ධ භාවනා (2016-11-10am)

09. බුද්ධ භාවනා (2016-11-09pm)

08. බුද්ධ භාවනා (2016-11-09am)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 36 37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125