අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

03. බුද්ධ භාවනා (2016-10-23pm)

02. බුද්ධ භාවනා (2016-10-23am)

01. බුද්ධ භාවනා (2016-10-22)

295. සූරියවැව (2016-10-21)

සැබෑම බෞද්ධයෙක් යනු කවුද *යෝනිසොමනසිකාරය * ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සහ බල ධර්ම මතුවීම *කර්ම සහ ඵල *ආගංතුක කිළිටි වලින් හිත අපිරිසිදු වන අයුරු * කරණීය සහ අකරණීය දේ *පුන්‍යාභිසංකාර * පින සහ කුසලය * මියගිය අයෙකුගේ මනෝමය කාය - උපාදානය - චුති සිත - සහ පෙරේත තටුවක් තැබීම * පංච කල්‍යාණය යනු බුදු වදනක්ද * පුබ්බේතකත පුඥ්ඥතා - සුතා -දතා - විචතා -පරිචිතා * කර්ම සහ කර්මපථය * වේරමණී සීලය සහ පටිවිරතෝහෝති සීලය * අයංවස්සාන කාලෝ * අඩුවයසින් මියයන අය සෑම ජාතියකදීම එසේ මියයාද * සාංඝික දානය සහ භික්ඛු දාන ගැන * පව් නොකර සිටීම නිවනට ප්‍රමාණවත් වේද

294. කළුතර (2016-10-10)

තේසං හේතුං * සාධු සබ්බත්ත සංවරෝ * යහපත් සුදු කිරණ සහ අයහපත් කලු කිරණ ශක්තිය * ස්වභාවික විපත් නිර්මාණය කරන්නේ කවුද * පිරි -අපිරි - සිඳදැකීම * ලෝක සහ අලෝක * සත්වයාගේ මහගෙදර * ආසය - අනුසය * පින - පුණ්‍යාභිසංකාර සහ කුසලය * නිවැරදි බෝධි පූජාවක් වන්නේ * ඉදප්පච්චතාව * යුතුකම් වගකීම් ඉටු කිරීම * තල 31 ගැන බිඳක් * තිංනං සංගති සැකසෙන අයුරු * තිපරිවට්ටයකින් යුතු පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය* තිහේතුක පටිසංධිය ලැබන අයුරු * විඥ්๬ඥාණ - ඥාණ - පංඥා * අන්තරාභවිකයෙක් යනු

2016 වප් පෝය (ප.ව)

නමෝතස්ස භගවතෝ ගාථාවෙහි ධර්මාර්ථය * බුද්ධං,ධම්මං, සංඝං සරණං ගච්චාමි * අධ්‍යාපනය සහ ධ්‍යාපනය * ඕලාරික යනු * ඥාණයේ තිපරිවට්ටය * ගති විග්‍රහයක් ලුහුඬින් * පටිසංභිදා සහ නානාත්ථ ගැන * සංදේශනාව විග්‍රහ කොට ඇත්තේ කුමන සූත්‍රයේද * ධර්ම කථිකයා කෙසේ විය යුතුද * ඉතිපි සෝ ගාථාව යනු ගුණ වැනුමක් පමණද * කම්මට්ඨානාචාරීන් කවුද * ආසවාදය සහ සුඛ වේදනාව එකක්ද * ප්‍රාතිමොක්ඛ දෙසීම ගැන යමක් සහ සීලය ගැන * සෝතාපන්න වූ බව තමන්ට දැනෙනවාද * යුගනද්ධ භාවනාව සහ ධ්‍යාන ලැබීමේ ක්‍රමය * විහිංසා ගැන * මගපල ලැබූ වත් වයසින් අඩු අයගෙන් වැඳුම් ලැබීම වරදක්ද * මජ්ජිමා පටිපදා සහ අරි අටඟ මඟ * ගති - ප්‍රතිසංධිය - නිමිත්ත - චුති සිත * බුද්ධ ඥාණ පද ගැන

2016 වප් පෝය (පෙ.ව)

ශ්‍රවණය නොකොට ශ්‍රාවකයෙකු විය හැකිද * බුදු කෙනෙකුට පරප්‍රත්‍යයෙන් සුතමයේ ඥාණය ලබාගත යුතුද * පරතෝඝෝෂික ප්‍රත්‍යය සහ සුතමයේ ඥාණය * සුතේසු ධම්මේ - අනනුස්සුතේසු ධම්මේ * ආර්‍යොපවාදය - ආනන්තරීය පාපය - සමාව ගැනීම ගැන * ධර්මය තර්ක කොට ජය ගැනීම සඳහා ද * පදගත පරිවර්තනයකින් ධර්මයට කුමක් වේද * සුතා, දතා , විචතා පරිචිතා මනසිකරෝතා වීමෙන් ධර්මය වටහා ගැනීම * ඝන සංඥා සහ ද්ව සංඥා * ආනපාන පබ්බය පූරණය කර ගැනීමට උපකාර වන්නේ * උප්පාද - ඨිති - භංග * උදයංගම - අත්ටනතංගම - ආස්සාද- ආදීනව - නිස්සරණ * සංතං - අත්ථි අසංතං - නත්ථි * අට්ඨක්කරා තීනපදා * සකෘදාගාමී - අනාගාමී මඟඵල ගැන* * තේසං වට්ටං නත්ඨි වන්නේ කෙසේද * බුද්ධ දේශනාව පරිවර්තනය නොකල යුතු බව අනුදැන වදාලේ ඇයි * මාර්ගය සහ ඵලය අතර වෙනසක් තිබේද >>>

භාවනා සමාලෝචනය (2016-10-07)

13. බුද්ධ භාවනා (2016-10-07pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2016-10-07am)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 39 40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125