අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

289. බොල්ගොඩ [2016-07-24]

සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පූර්ණ කර ගැනීමට උපකාර වන කරුණු කීපයක් ගැන*ආයතන - අනරිය පර්‍යේෂණය * ඉන්ද්‍රිය - අරිය පරියේෂණය *ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සමඟ මතුවන බල ධර්ම *අඤ්ඤතාවී ඉන්ද්‍රිය *ප්‍රාණයාම ආන පාන භාවනාව සහ අනරිය ධ්‍යාන*ආනපාන සති භාවනාව - මගපල ලැබීම සමඟ නිබ්බාණ *කෙළෙස් වෙන්කොට හඳුනාගන්නේ කෙසේද *ඝණ සංඥාව - මම ඇත - මම නැත යන්න ගැන *සියලු අරමුණු ඉවත් කිරීම නිවනද*වඤචක ධර්ම සහ බොජ්ජංග ධර්ම *චතුඅරිය සච්චයේ තිපරිවට්ටය ගැන*

2016 ඇසල පෝය (ප.ව.)

බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවීම පිලිබඳ ** චරබව සහ තල 31 ගැන** ආනන්තරීය කුසල ධම්ම යනු * ආසව සහ අනුසය සහ නානුසේති පිළිබඳව ** පටිවිරතෝහෝති සීලය **දිට්ඨිංච අනුපගම්මසීලවා දස්සනේන සංපන්නො සහ සෝතාපත්තියට පත් වීම **වර්ණ - ගන්ධ - රස - ඕජා - යන්නෙහි වර්ණ යනු **අරූප රාග - අරූප ධ්‍යාන - සුද්ධාවාස වල උපත ලබන අය ගැන ** මගඵල ප්‍රකාශ කළයුතු අවස්ථා මොනවාද** මමායනය සහ වේදනා ගැන විග්‍රහයක් ** ද්ව සංඥාව ගැන** සූත්‍රදේශනා සහ යහපත් ලෙස පැවත්ම ගෙනයාම **කරණීය ධම්ම - යෝනිසොමනසිකාරය සහ ධම්මානුධම්ම පටිපදාව ** අවකාශ -විඥ්ඥාණ - සහ ඡ ධාතු විභංග විග්‍රහය ගැන

2016 ඇසල පෝය (පෙ.ව.)

පරියාප්ති ධර්මය - අභිධර්මය සහ ප්‍රකරණ ගැන ** දුක්ඛ අරිය සච්ච විග්‍රහයේ "පි" යන අකුරෙහි අරුත ** බුද්ධ දේශනාව පරිවර්ථනය කිරීම නිසා නිවන වැසීයාම ගැන සහ අර්ථ, ධර්ම, නිරුක්ති, පටිසංභිදා සහිතව දේශනා කල හැකි මාගධී බස ගැන** අනත්ථ - විපරිනාම ධම්ම - අස්මි මානය සහ ත්‍රිලක්ඛණය **වේමත්තතාවය හා පංචස්කන්ද උපාදනය ** මගඵල ලැබීම සහ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණ ** ආස්වාද- සුඛ සහ ආස්වාද දුක .....අරිය දහම් දේශනාව සහ සාකච්ඡාව

288. හොරණ [2016-07-10]

අකුසල් සිතින් නිකුත් කරන කළු කිරණ ශක්තිය සහ කුසල් සිතින් නිකුත් කරන සුදු කිරණ ශක්තිය තමාටත් විශ්වයේ ක්‍රියාකාරිත්වයටත් කෙසේ බලපාන්නේද? **මියගිය අයෙක් නැවත උපදින්නට පෙර ගන්ධබ්බයෙකු ලෙස කොපමණ කල් ගත කරනවාද*** චුති චිත්තය පිරිසිඳු කර ගැනීමට මරණාසන්න අවස්ථාවේ හැකිවේද*** ජාතසෝතාපන්න අයෙක් නිවන් දැකීමට මධ්‍යමණ්ඩලයේම උපත ලැබිය යුතුද***මන්දමානසික අයෙකට මරණයෙන් පසු නැවත මිනිසත් බවක් ලැබේද

භාවනා සමාලෝචනය (2016-07-08)

13. බුද්ධ භාවනා (2016-07-08pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2016-07-08am)

11. බුද්ධ භාවනා (2016-07-07pm)

10. බුද්ධ භාවනා (2016-07-07am)

09. බුද්ධ භාවනා (2016-07-06pm)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45 46 47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125