අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

08. බුද්ධ භාවනා (2016-07-06am)

07. බුද්ධ භාවනා (2016-07-05pm)

06. බුද්ධ භාවනා (2016-07-05am)

05. බුද්ධ භාවනා (2016-07-04pm)

04. බුද්ධ භාවනා (2016-07-04am)

03. බුද්ධ භාවනා (2016-07-03pm)

02. බුද්ධ භාවනා (2016-07-03am)

01. බුද්ධ භාවනා (2016-07-02)

287. පන්නිපිටිය [2016-07-10]

ත්‍රිලක්ඛණය තේරුම් ගැනීම සහ යෝනිසෝමනසිකාරය * වේමත්තතාවය* නිවැරදිව ආනපානසති සමාධිය වඩන අයුරු ගැන* ත්‍රිවිද්‍යා ඥාණ * සංඥා නිරෝධය බුද්ධ දේශනාවක්ද ? * සතර සංවර ශීලය සහ තීනි සුචරිතය* සද්ධස්සකුලපුත්‍රයා සහ චත්තාරෝ ඨානානි අතර ඇති සබඳතාව *බණ භාවනාද - භාවනා බණද

286. බොල්ගොඩ [2016-06-26]

කළ්‍යාණ මිත්‍රයා කවුද**පුණ්‍ය - පාප -අකුසල කර්ම සහ කුසල ධම්ම** හේතු පල දහම සහ ණය විනය* පටිසං දීම සහ පටිසංඛය **සංපජානකාරීහෝතී යනු **සතර අනුස්සති සහ සතර සති පට්ඨානය**බව උදුරා දැමීම සහ බුද්ධ කාරක ධර්ම** ඡඡක්ක සූත්‍රයේ සඳහන් කාය 36 ගැන

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46 47 48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125