අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

2016 මැදින් පෝය (ප.ව.)

පච්චයා සහ නිරෝධය ** ජානතෝ පස්සතෝ - අජානතෝ අපස්සතෝ **ගන්ධබ්බ යනු සත්ව කොට්ඨාශයක්ද, ඒ අයටපින් අනුමෝදන් විය හැකිද ** පටිච්ච වීම නොදැක අත් හැරිය හැකිද ** ආයුෂය අඩු වැඩි වීමට හේතු **ක්‍රියාසිතකට හේතුවන කරුණු මොනවාද **ඕපපාතික ලෙසින් ඉපදීමට හේතු කවරේද ** මරණයෙන් පසු අන්‍යාගමික අයට කුමක් සිදුවේද ** න නිච්ච හෙවත් අනිච්ච ගැන පැහැදිලි කිරීමක්

2016 මැදින් පෝය (පෙ.ව.)

ධර්මය දේශනා කළයුත්තේ කුමක් අරමුණු කරගෙනද යන්න කිංචි සූත්‍රය ඇසුරින් **වර්තමානයේ සිත පැවැත්විය යුතු ආකාරය ** චක්ඛු සහ චක්ඛුං යනු ** ජාතසෝතාපන්න අය උපදින්නේ කුමන තල වලද ** සතුන් මරා පරියේෂණ කිරීමේදී අත්වන ඵලය කෙබඳුද **සිහිනලෝක වලදී කරන ක්‍රියා හේතුඵල දහම සමඟ කෙසේ ගැලපේද

භාවනා සමාලෝචනය (2016-03-11)

13. බුද්ධ භාවනා (2016-03-11pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2016-03-11am)

11. බුද්ධ භාවනා (2016-03-10pm)

10. බුද්ධ භාවනා (2016-03-10am)

09. බුද්ධ භාවනා (2016-03-09pm)

08. බුද්ධ භාවනා (2016-03-09am)

07. බුද්ධ භාවනා (2016-03-08pm)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48 49 50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119