අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

06. බුද්ධ භාවනා (2016-03-08am)

05. බුද්ධ භාවනා (2016-03-07pm)

04. බුද්ධ භාවනා (2016-03-07am)

03. බුද්ධ භාවනා (2016-03-06pm)

02. බුද්ධ භාවනා (2016-03-06am)

01. බුද්ධ භාවනා (2016-03-05)

276. බොල්ගොඩ [2016-02-28]

චන්ද මූලකා සහ චන්දරාග වේමත්තතා ** සෝතාපන්න පුද්ගලයා සහ ධම්මොහවේ රක්ඛති ධම්මචාරී යනු ** ජාතසෝතාපන්න අයෙකුට නැවත කළ්‍යාණ මිත්‍ර සංපත්ති සහ සද්ධර්මය ඇසිය යුතුද** ජාත සෝතාපන්න අයෙක් නැවත ඉපදීමේදී ස්ත්‍රී පුරුෂ බව වෙනස් වේද **විඥ්ඥාාණය සහ ගති සැකසෙන අයුරු

275. හෝකන්දර [2016-02-28]

බුද්ධ දේශනාව යනු දුක පිලිබඳ දේශනාවක්ද ** විසි වැදෑරුම් සක්කාය දිට්ඨිය යනු ** මනුස්ස නොවන අනිකුත් සත්වයින් සමුදය බිහිකරනවාද **ආසය සහ අනුසය පිලිබඳ කෙටි විග්‍රහයක් **අනුමාන ඥාණය සහ යථාභූත ඥාණය

274. ගලිගමුව [2016-02-22]

යුතුකම්, වගකීම් ඉටු කිරීම සහ අයිතිවාසිකම් බලාපොරොත්තු අත හැරීම * ගිහිගෙදර හිඳිමින්ම නිබ්බාණ මග පූර්ණ කල නොහැකිද **සීලයේ පිහිටා කටයුතු කිරීම යනු **බෝධි පූජාවක නියම අරුත **දෙව් මිනිස් සැප කෙළවර නිවන් දැකීම ගැන

273. මහරගම [2016-02-21]

බුද්ධ දේශනාව පුරා පෙන්වාදෙන සේවිතබ්බා අසේවිතබ්බා * කරණීය -අකරණීය ආදී වූ ද්වතව ධර්මය ගැන විග්‍රහයක් ** පංචස්කන්ධය යනු සංඛතයක්ද **පංචවෝහරික සහ ඒකවෝහාරික ගති යනු කුමක්ද **දීර්ඝායු දේවතල වල අයට ඛණ සංපත්තිය අහිමි වෙන අයුරු ** අවිජ්ජා නිරෝධ සහ කුසලමූල පටිච්ච සමුප්පාද විග්‍රහය යනු

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49 50 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119