අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

283. පන්නිපිටිය [2016-05-01]

සංචේතනා පැවැත්වීම සහ සංකත සකස් කිරීම - විතක්ක විචාර සහිත වීම ** සෝතාපන්න වූ පුද්ගලයා උපදින්නේ කුමන ස්ථාන වලද **වේමත්තතාවය සහ විඥ්ඥාාණ ශක්තිය උපදවා ගැනීම ** පොතුජනික පුද්ගලයා යනු ** සාර - අසං - සංඛය කප්පය **බව සහ ජාති **සංඥා නිරෝධය බුද්ධ දේශනාවක්ද

2016 බක් පෝය (පෙ.ව.)

අතීත , අනාගත මදයන් ඇතුළු , විවිධ මදයන්ගෙන් දිට්ඨිගතවීමෙන් නිවන වැසී යාම* තිපරිවට්ටය සහිතව බුදු මුවින් දේශනා කළ චතු අරිය සච්ච * කෙලෙස් උදුරා දැමීමේදී අනිවාර්යයෙන් දැකගතයුතු ද්වතාව ධර්මය * සතරසතිපට්ඨානයෙහි පිහිටීම සහ ආනාපානසති භාවනාව ක්‍රියාත්මක කරමින් කෙලෙස් උදුරා දමන අයුරු *පරියන්ත සීලය සහ සංවර සීලය ගැන

282. මිනුවන්ගොඩ [2016-04-17]

යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති යනු **නීවරණ ධර්ම නිවන වසන අයුරු ** කර්මය පිළිබඳ කෙටි සඳහනක් ** තීනි සුචරිතයෙහි පිහිටා කටයුතු කිරීම සහ තීනි දුෂ්චරිතයෙන් ඉවත් වීමෙන් සංවර සිලය පූර්ණ කරගන්නා අයුරු

281. බදුල්ල [2016-04-07]

බිබිල කොටගම භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන්, මහා සංඝරත්නයේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකළ සදහම් වැඩ සටහන,* කිං කුසලගවේශී - කිං සච්ච ගවේශී * මග්ගේමග්ග ඥාණ දර්ශනයට සහ යථා භූත ඥාණයට උපකාර වන කරුණු පිලිබඳව **සං විග්‍රහයක්, නීවරණ ධර්ම ඉවත් කිරීම - බුදු පියාණන් දේශනා කළ බව උදුරා දමන ආන පාන සතිය **සමුදය බිහිවන අයුරු සහ සමුදය නිරෝධ කරන අයුරු

12. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-06pm)

11. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-06am)

10. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-05pm)

09. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-05am)

08. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-04pm)

07. බුද්ධ භාවනා ලුණුගල (2016-04-04am)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 53 54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125