අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

271. තිස්සමහාරාම [2016-02-19]

ආනපාන සතිය සහ සතර සතිපට්ඨානය පූර්ණ වීම සමඟ වැඩෙන බුද්ධකාරක ධම්ම ගැන ** අයිතිවාසිකම් සහ බලාපොරොත්තු වීමෙන් තොරව යුතුකම් වගකීම් ඉටුකිරීම ** සුගති සහ දුගති දෙකම ඉවත් කොට න ගති විය යුත්තේ ඇයි ** ඉන්ද්‍රියේසුගුත්වද්වාරෝ කළ හැක්කේ අරහතුන්වහන්සේට පමණක්ද

2016 නවම් පෝය (ප.ව.)

මනස පිරිසිදු කර ගැනීම සහ ධම්ම විචය සංබොජ්ජංගය ගැන * ආසව තැන්පත් වීම සහ ගෙවීයාම ** කම්මට්ඨාන සහ එදිනෙදා කටයුතු කරන අතරේ භාවනාව කළ හැකිද යන්න **අංගුලිමාල හිමි අරහත් වීමට මිනිස් ජීවිත 999ක් මැරීම බාධා නොවූයේ කෙසේද **සෝවාන් කාන්තාවක් මියගොස් උපදින්නේ කාන්තාවක් ලෙසමද **ලෝක විනාශයකදී වායෝ කසිනයට සමවදින්නේ කෙසේද

2016 නවම් පෝය (පෙ.ව.)

පංචස්කන්ධය සහ පංච උපාදානස්කන්ධය *ආයතන සහ ඉන්ද්‍රිය *සංකාර සහ ක්‍රියාසිත් ***බුදු පියාණන් දේශනා කල පංච සීලය ***චන්දරාග වේමත්තතාව ** පටිසංඛායෝනිසෝමනසිකාරය ** චක්ඛු කරණී - ඥාණ කරණී ආදී ක්‍රියා පිළිවෙත අනුව චක්ඛුං උදපාදී - ඥාණංඋදපාදී - පඤ්ඤා උදපාදී වීම

270. වේයන්ගොඩ [2016-02-04]

භාවනා සමාලෝචනය (2016-02-12)

13. බුද්ධ භාවනා (2016-02-12pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2016-02-12am)

11. බුද්ධ භාවනා (2016-02-11pm)

10. බුද්ධ භාවනා (2016-02-11am)

09. බුද්ධ භාවනා (2016-02-10pm)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 57 58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125