අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

267. බොල්ගොඩ [2016-01-17]

සමුදය බිහි කරගන්නේ කවුද** නුවණින් මෙනෙහි කිරීම සිහිය සහ සතිය ගැන * * සමථ - විපස්සනා භාවනා ** වෙළඳාමේදී ලාභ ලැබීම වරදක්ද ** ලෞකික සමාධි සහ සංමා සමධි ** අවබෝධය සහ යථාභූත ඥාණය* * සිත - චිත්ත- මනස - විඥ්ඥාාණය

2016 දුරුතු පෝය (ප.ව.)

කුසල මූල පටිච්ච්චසමුප්පාද ධර්මය ප්‍රායෝගිකව අනුගමනය කරන්නේ කෙසේද **සංඥා වේදයිත නිරෝධ සමාපත්තිය ගැන **න+ නිච්ච හෙවත් අනිච්ච යන්න පිළිබඳව ** පටික්කූල මනසිකාරය සහ පිලිකුල් භාවනාව*** මන්දමානසික අයෙක් මරණයෙන් පසු ජාතියකට පත්වීම පිළිබඳව** සාංඝික දානය සහ භික්ඛු දනය්* දසරාජ ධර්මය, සක්විති රජකම, සහ කිං කුසලගවේශී *අභිධර්මය සහ ප්‍රකරණ පොත්, මගධී ශබ්ද සඥා

2016 දුරුතු පෝය (පෙ.ව.)

ධර්ම කථිකයා යනු කවුද** දිට්ඨිං ඉජුංකරෝති - චිත්ත මත්ත පසීදති වීම**මෙනෙහි කලයුත්තේ අනිච්ච සංඥාව ද...සංඥාවේ අනිච්ච බවද**සංචේතනා පැවැත්වීම සහ නීවරණ ධර්ම සැකසෙන ආකාරය**අනු,අනුසය, අනුපස්සනා, අනුස්සති ** මෙත්තානුස්සතිය කිරීමට සුදුසුම අවස්ථාව කුමක්ද*කසින භාවනා ** චතු අවස්ථා සහ බුදු පියාණන් දේශනා කල භාවනා පිළිබඳ

භාවනා සමාලෝචනය (2016-01-16)

13. බුද්ධ භාවනා (2016-01-15pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2016-01-15am)

11. බුද්ධ භාවනා (2016-01-14pm)

10. බුද්ධ භාවනා (2016-01-14am)

09. බුද්ධ භාවනා (2016-01-13pm)

08. බුද්ධ භාවනා (2016-01-13am)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 59 60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125