අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

07. බුද්ධ භාවනා (2015-10-13pm)

06. බුද්ධ භාවනා (2015-10-13am)

05. බුද්ධ භාවනා (2015-10-12pm)

04. බුද්ධ භාවනා (2015-10-12am)

03. බුද්ධ භාවනා (2015-10-11pm)

02. බුද්ධ භාවනා (2015-10-11am)

01. බුද්ධ භාවනා (2015-10-10)

253. රත්නපුර [2015-10-05]

ගිහිගෙයි යුතුකම් වගකීම් ඉටු කරමින් ම නිවන් මග යාහැකිද *මරණයෙන් පසු ඊලඟ උප්පත්තිය කෙරෙහි බලපාන්නේ කර්මයද ** පිං දීමේදී අතේ ඇඟිලි නවන්නේ ඇයි ** පවින් වැලකීම සහ පින් කිරීම නිවනට ප්‍රමාණවත් ද

252. මහරගම [2015-10-04]

නිවන වසන නීවරණ ධම්ම** උපාදානය නැති කෙනාගේ මතක ශක්තිය කෙබඳුද **අවිජ්ජාමූලයෙන් පටිච්චසමුප්පදය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සහ කුසලමූල විග්‍රහය අනුව කෙලෙස් ඉවත් කිරීම කෙරෙන ආකාරය ගැන

2015 බිනර පෝය (ප.ව.)

චතුරාරක්ඛා - සතර අනුස්සති * සංඝ භේදය සිදු වන්නේ කෙසේද **සමනන්තර ප්‍රත්‍යය අනුව සිදුවන දෑ ගැන **සංමා දිට්ඨික දෙවිවරු සහ බද්දේ කරත්ත සූත්‍ර පිලිබද

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
61 62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119