අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

264. මහරගම [2016-01-03]

බුද්ධ භාෂිතය පරිවර්ථනය කිරීම නිසා අරුත් වෙනස්වීමෙන් නිවනවැසී යාම ** දුක්ඛ සත්‍යයේ "පි" අකුර නොසලකා හැරීම ** චතුඅරිය සච්චයේ තිපරිවට්ටය** අපේක්ඛා * සාපේක්ඛා*උපේක්ඛා***පරම සත්‍යය පෙන්වා දුන් මහා ප්‍රාඥ අති පූජනීය මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ

263. මීගොඩ [2016-01-02]

පජානාති. ජානතො..පස්සතෝ** චුති පටිසංධි සහ චුතූපපාද ඥාණය * භූතයින් එලවා දැමීම බුද්ධ දේශනාවට එකඟද?*ධ්‍යාපනය සහ අධ්‍යාපනය**සීලය පිළිබඳ විග්‍රහයක්**චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සංමත පංඥප්ති**භාෂාවක් පාවිච්චි කලහැක්කේ මිනිසුන්ට පමණක්ද

262. මීරිගම [2016-01-01]

ධාන්‍ය බීජ වර්ග ස්වාමීන් වහන්සේලාට පූජාකිරීම අකැපද...**බීජගාම,භූතගාම, සමාරම්භගාම පටිවිරතෝහෝති යනු කුමක්ද..***සමනන්තර ප්‍රත්‍යය හා බැඳුනු ඓතිහාසික සිදුවීම් වල පුනරාගමනයන් ගැන **අසමත්ජාති යනු කුමක්ද ..***දේව ආරූඪ - භූත ආරූඪ - සහ පුද පූජා වල ස්වභාවය ** චක්‍රාවාට ...සත්ව කොට්ඨාශ

261. බියගම [2015-12-25]

බුද්ධ ඥාණ පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ** බුද්ධ දේශනාවේ ඉතා වැදගත් දේ සඳහන්ව ඇති ප්‍රකරණ පොත් ගැන ** සුත මයේ - සීල මයේ - භාවනා මයේ යන ඥාණ ගැන **ධම්මඨිති ඥාණය -* සම්මස්සන ඥාණය

260. මාතර [2015-12-20]

නිබ්බාණ මඟ පූර්ණ කිරීම සඳහා මහත්සේ උපකාර වන ද්වතාව ධර්මය ** පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ තිපරිවට්ටය ගැන ** " අනු" යන පදයට බුද්ධ දේශනාව තුළ ඇති වැදගත් කම ** අරිය උපවාදය සහ ඉන් මිදී නිදහස් වෙන ආකාරය

259. බොල්ගොඩ [2015-12-20]

දුක්ඛං අරිය සච්චං යනුවෙන් බුහු පියාණන් දේශනාකලේ කුමක්ද ..* ජාති පි දුක්ඛා - ජරා පි දුක්ඛා .....ආදී ලෙස කළ දේශනාවේ "පි" යනුවෙන් අදහස් කළ අරුත ගැන ** අනුසය සහ ආසය සකස් කර ගන්නා ආකාරය- සමුදය වීම වැය වීම - ආසවක්ඛය කිරීම ගැන

2015 උඳුවප් පෝය (ප.ව.)

නාමරූප විග්‍රහයේ නාම කොටස තුල අරහතුන්වහන්සේගේ නාම කොටස කෙබඳුද..*ආනපානසති සමාධිය සහ කුසලමූල පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය ** ධර්ම මාර්ගය ගැන නොදැන පැවිදි බිමට එළඹීම ගැන ** යමෙක් මියයන්නට කිට්ටුවන විට මියගිය ඥාතීන් ඔහුට අඬගසනවාද..** මස් රසට ගිජුවීම තුල සංවර ශීලය කැඩෙන ආකාරය ** සම්මාදිට්ඨි ද්විදේනංවදාමි යනු

2015 උඳුවප් පෝය (පෙ.ව.)

යෝ ධම්මං පස්සති සො මං පස්සති * ඉච්ච - නන්දි - ඡන්ද * නැවැත්මට සහ පැවැත්ම යන දෙකටම උපකාර වන ඡන්දය ** ක්‍රියා සිත් සහ සංකාර සිත් වෙන්කොට හඳුනා ගෙන සංකාර සිත් පැවැත්වීමෙන් ඉවත් වීම** ගේහසිතං - නෙක්ඛම්ම - සේඛ - අසේඛ - අරිය - ලෙසින් උපෙක්ඛාව පූර්ණ කර ගැනීම **

13. බුද්ධ භාවනා මීරිගම (2015-12-18pm)

12. බුද්ධ භාවනා මීරිගම (2015-12-18am)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 62 63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125