අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

01. බුද්ධ භාවනා මීරිගම (2015-12-12)

2015 ඉල් පෝය TNL TV

යමෙක් මියයාමට ආසන්නයේම එන සිතිවිල්ල අනුවම ඊලඟ උපත වේද ** උපසංපදා විනයකර්ම යට පෙර ඔබ නාගයෙක්දැයි විමසන්නේ මක් නිසාද** අරහත් වීමට පෙර මිය යන අනාගාමී පුද්ගලයෙකුගේ පැවැත්ම අවසන් කරන අයුරු ** සකෘදාගාමී සහ අනාගාමී පුද්ගලයන් දෙව් තලව්ල සිටිනවාද ** මන්ද මානසික අයගේ චුතිචිත්තය ගැන

258. දෙල්ගොඩ [2015-11-22]

නැවැත්මට සහ පැවැත්ම යන දෙපැත්තටම හේතුවන තීරණපරිඤ්ඤාව * ධර්ම මාර්ගයට අලුතින්ම පැමිණි අයෙක් වේගය අත්හරින්නට පුරුදු වන්නේ කෙසේද ** කලකිරීම සහ පිළිකුල බුද්ධ දේශනාවට එකඟද ** ආගම මතු වීමත් සමඟම ධර්මය වැසී යන ආකාරය ගැන ** දහම් තරඟ පැවැත්වීම බුදු වදනට පිටුපෑමක්ද

257. බොල්ගොඩ [2015-11-15]

2015 ඉල් පෝය (ප.ව.)

යමෙක් මියයාමට ආසන්නයේම එන සිතිවිල්ල අනුවම ඊලඟ උපත වේද ** උපසංපදා විනයකර්ම යට පෙර ඔබ නාගයෙක්දැයි විමසන්නේ මක් නිසාද** අරහත් වීමට පෙර මිය යන අනාගාමී පුද්ගලයෙකුගේ පැවැත්ම අවසන් කරන අයුරු ** සකෘදාගාමී සහ අනාගාමී පුද්ගලයන් දෙව් තලව්ල සිටිනවාද ** මන්ද මානසික අයගේ චුතිචිත්තය ගැන

2015 ඉල් පෝය (පෙ.ව.)

විඥ්ඥාාණ ශක්තිය උපදින ආකාරය දැකීම ** ආතාපි සංපජානකාරීහෝති **විනෙය්‍යලොකෙ අභිච්ඡාදෝමනස්ස ** ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සහ බලධර්ම **ආනපානසතිය ප්‍රායෝගිකව වඩන්නේ කෙසේද ** සමථ විපස්සනා සහ සුද්ධ බුද්ධ

13. බුද්ධ භාවනා (2015-11-13pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2015-11-13am)

11. බුද්ධ භාවනා (2015-11-12pm)

10. බුද්ධ භාවනා (2015-11-12am)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 64 65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125