අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

254. බොල්ගොඩ [2015-10-18]

චත්තාරෝ මහා භූත සහ චතුංනංච උපාදාය රූපං **සෝතාපත්තියට පත් වන්නේ ධර්මය සවන්දෙන අවස්ථාවලදීමද **විතක්ක විචාර සහ සවිතක්ක සවිචාර ** සුනාථ - ධාරේථ - චරාථ ධම්ම සහ ත්‍රිවිධ සාසනය

2015 වප් පෝය (ප.ව.)

සංචේතනා පැවැත්වම සහ සංකාර * පටිලාභං පාහං යනු **ගිහියකුට උපාදානයෙන් තොරව යම් මුදලක් එකතු කළ හැකිද** සකෘදාගාමී පුද්ගලයෙකු මිය ගිය පසු ජාත සකෘදාගාමී ලෙසින් නැවත ඉපදිය හැකිද**අලුගෝසු තනතුර වැනි රැකියාවන් කරන අයගේ කර්ම ශක්තිය සැකසෙන අයුරු

2015 වප් පෝය (පෙ.ව.)

අළුතින් ප්‍රභවය වෙන සංබන්ධතාවය ගැන පජානාති ලෙසින් දැක ගැනීම**එම හේතුව නිරුජ්ජති කරමින් හේතුවෙන් මිදීම **උපදවාගත් වේගය ක්‍රමයෙන් වැය වීම **සමුදය ධම්මාවා <> වය ධම්මා ** සතර මහා ධාතු <> භූත, රූප, ධාතු, ගති **බුද්ධ දේශනාව අනුව කාය යනු ශරීර කූඩුවද ...ක්‍රියාවේ වේගයද **උපාදානය කර ගැනීම <> අළුතින් ණය වීම

13. බුද්ධ භාවනා (2015-10-16pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2015-10-16am)

11. බුද්ධ භාවනා (2015-10-15pm)

10. බුද්ධ භාවනා (2015-10-15am)

09. බුද්ධ භාවනා (2015-10-14pm)

08. බුද්ධ භාවනා (2015-10-14am)

07. බුද්ධ භාවනා (2015-10-13pm)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65 66 67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125