අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

05. බුද්ධ භාවනා (2015-08-09pm)

04. බුද්ධ භාවනා (2015-08-09am)

03. බුද්ධ භාවනා (2015-08-08pm)

02. බුද්ධ භාවනා (2015-08-08am)

01. බුද්ධ භාවනා (2015-08-07pm)

247. මහරගම [2015-08-02]

පැවැත්ම - පුණ්‍ය කම්ම, පාප කම්ම, අකුසල කම්ම ** නැවැත්ම -- කුසල ධම්ම ** අරහතුන් වහන්සේ යුතුකම් වගකීම් ඉටු කිරීම සහ වැය කිරීම කරන ආකාරය ** පරමාර්ථ අරුතින් කරුණා යනු කුමක්ද

246. මහරගම CIB [2015-07-30]

සත්වයින් විසින් නිකුත් කරන සුදු සහ කළු කිරණ ශක්තියේ ඇති ප්‍රබලත්වය ** විශ්ව‍ය අධික ලෙස කිළිටි කිරීම නිසා ස්වභාවික පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ....බ්‍රමණ වේගය නිසා සිදුවන බලපෑම් ***සුදු කිරණ ශක්තියේ ඇති යහපත් බව

245. මහනුවර [2015-07-26]

බුද්ධ භාෂිතයේ සඳහන් තිපරිවට්ටය පිළිබඳ විග්‍රහයක් ** ඛණ සංපත්තිය අහිමි වන අක්ඛණ අවස්ථාවන් ගැන * ** අවිඥ්ඥාණික සහ සවිඥ්ඥාණික දෙකොටස තුලින්ම මෙහෙයවෙන විශ්ව ශක්තියේ ‍යහපත් හා අයහපත් බව

244. මාතලේ [2015-07-25]

සබ්බෙ මෙ පියෙහි නානාභාවො විනාභාවො **පංචස්කන්ධය දුකක් නම් සංඛිත්තේන පංචෞපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා ලෙස දේශනා කලේ ඇයි

2015 ඇසල පෝය (පෙ.ව.)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65 66 67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119