අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

06. බුද්ධ භාවනා (2015-04-21am)

05. බුද්ධ භාවනා (2015-04-20pm)

04. බුද්ධ භාවනා (2015-04-20am)

03. බුද්ධ භාවනා (2015-04-19pm)

02. බුද්ධ භාවනා (2015-04-19am)

01. බුද්ධ භාවනා (2015-04-18pm)

224. මීරිගම [2015-04-12]

දැන ගත යුතු දේ සහ කර ගත යුතු දේ **ධ්‍යාන සහ අභිඥ්ඥා ලබා සිටි පස්වග මහණුන් වහන්සේලා හට මඟ ඵල ලැබීම සඳහා බුදු පියාණන් දේශනා කළ බුද්ධ භාවනාව කුමක්ද**පරතෝගෝෂික ප්‍රත්‍යයෙන් තොරව සුතමයේ ඥාණයක් ලැබිය හැකි අවස්ථා තිබේද

223. කඩවත [2015-04-04]

සියල්ල අනිත්‍ය වීම දුකට හේතුවක් නම් "සබ්බේ මෙ පියෙහි මනාපෙහි නානාභාවෝ විනාභාවෝ" ලෙස දේශනා කලේ ඇයි** නියාම ධර්ම තේරුම් ගැනීම *** ත්‍රිලක්ඛණය ** ‍මරණානුස්සති හා බුද්ඩනධානුස්සති භාවනා වැඩීම යනු

2015 බක් පෝය (ප.ව.)

2015 බක් පෝය (පෙ.ව.)

කම්මා රාමතා*බස්සා රාමතා *නිද්දා රාමතා* සංගනිකා රාමතා* ඉන්ද්‍රියේසු අගුත්වද්වාරෝ*ආහාරෙහි අමතඥ්ඥුතා<<>>පැවැත්ම සඳහා කම්ම * නැවැත්ම සඳහා ධම්ම

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 74 75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119