අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

03. බුද්ධ භාවනා (2015-07-13pm)

02. බුද්ධ භාවනා (2015-07-13am)

01. බුද්ධ භාවනා (2015-07-12pm)

242. මීරිගම [2015-07-12]

ධර්ම ශ්‍රවනය * භාවනාවට පෙර ...ආයතන 6 ට එන ආරම්මණ හඳුනා ගැනීම **පරිමුඛං සතිංඋප්පට්ඨපෙත්වා සතොව අස්ස සති සතොව පස්ස සති ** වර්තමානයේ සිත පැවැත්වීම

241. බත්තරමුල්ල [2015-07-11]

නියත මිත්‍යාදෘෂ්ඨිය ඇති අයට ධර්මය කියන්නට යාමේදී සිදු වන දේ **අරහත් බවට පත් වීම දක්වා රාගය පවතිනවාද - එසේ නම් ඒ මොනවාද ** ලෝක‍යට පටිච්ච කරවන දේ බුද්ධ දේශනාවද ** ධාතු පරිනිර්වානය ගැන විග්‍රහයක්

240. පන්නිපිටිය [2015-07-11]

ඉන්ද්‍රියේසු ගුත්වද්වාරෝ යනු කුමක්ද**බුද්ධදේශනාවේ පමණක් සඳහන් වන සති භාවනා **ගිහි ගෙදරදී අරහත් විය නොහැකිද ** සෝතාපන්න පුද්ගලයා පන්සිල් හා අට සිල් රකිනවාද

239. පානදුර [2015-07-04]

ආසය -අනුසය - බව - ගති - අනුසේති සහ නොඋපදවාම බැහැර කිරීම * වර්තමානයට හිත පැවැත්වීම යනු * දිට්ඨිගතවීම සහ දැක්ම වෙනස් වීම ගැන

238. මහරගම [2015-07-05]

ඉච්ච - අනිච්ච පිලිබඳ විග්‍රහයක් * ත්‍රිපිටකය සිංහල බසට පරිවර්ථනය කිරීමේදී වැරදි අරුත් ගැන්වීම නිසා ත්‍රිලක්ඛණය වැසී ගිය ආකාරය * * "මා" පිලිබඳ විග්‍රහයක් සහ ධම්ම පරියාය

237. මහනුවර [2015-06-28]

බුද්ධ දේශනාව ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද **විනයට සසඳා බැලීම සහ යුතුකම් වගකීම් ඉටු කිරීම **සේවිතබ්බා අසේවිතබ්බා සුත්‍රය ඇසුරින් ආනපාන සති භාවනාව ගැන ලුහුඩු හැඳින්වීමක්

2015 අධි ඇසල පෝය (ප.ව.)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 74 75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125