අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

2015 අධි ඇසල පෝය (පෙ.ව.)

ආයතන - සබ්බකාය පටිසංවේදී * ඉන්ද්‍රිය - කායේ කායානුපස්සනා ~÷~ සකෘදාගාමී ඵලයට පත් කෙනෙක් නැවත ජාත සකෘදාගාමී ලෙසින් උපදිනවාද ? සිරුර * ශරීරං * කය * කාය

236. බොල්ගොඩ [2015-06-21]

පරිවර්තකයින් දේවතා අනුස්සති ලෙස වෙනස් කල, බුද්ධ භාෂිතයේ සඳහන් "ද්විදෙනං වදාමි" ලෙස දේශනා කළ ද්වතාව ධර්මය ** පැවැත්ම සඳහා විඥ්ඥාණය -- නැවැත්ම සඳහා ප්‍රඥ්ඥාව***පුඤ්ඤ පාප පහීනස්ස යනු කුමක්ද

235. හොරණ [2015-06-20]

නිවැරදි ආකාරයට ඥාති ධර්මයක් ඉටු කරන්නේ කෙසේද **පරදත්තූප ජීවීන් යනු කවරහුද **පින්දීමේදී ඉදං මේ ඥාතී සහ ඉදං වෝ ඥාතී ලෙස වෙනස් කරමින් කිවයුත්තේ ඇයි ** මඟපල ලාභීන් පින් බලාපොරොත්තුවේ

12. බුද්ධ භාවනා (2015-06-20am)

11. බුද්ධ භාවනා (2015-06-19pm)

10. බුද්ධ භාවනා (2015-06-19am)

09. බුද්ධ භාවනා (2015-06-18pm)

08. බුද්ධ භාවනා (2015-06-18am)

07. බුද්ධ භාවනා (2015-06-17pm)

06. බුද්ධ භාවනා (2015-06-17am)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 75 76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125