අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

205. හොරණ [2014-12-27]

ආවරණ...අනාවරණ ....නිරාවරණ... නිවන වසන පංචකාම නීවරණ ධර්ම *** මාගධී බුද්ධ භාෂිතය වැරදි ලෙස පරිවර්ථනය කරමින් කළ සංඟභේදය නිසා නිවන වැසී ගිය අයුරු

204. බියගම [2014-12-25]

203. පිළිමතලාව [2014-12-21]

හේතුං පටිච්ච සංභූතං-හේතු භංගා නිරුජ්ජති***යංකිංචි සමුදය ධම්මං-- සබ්බංතං නිරෝධ ධම්මං***යායං තණ්හා පොනොභවිකා -නත්ථිදානි පුනබ්භවෝති **සහ ද්වතාව ධර්මය

202. කිරිඳිවැල [2014-12-20]

උපසංපජ්ජ විහරති යනු **ආනන්තරීය කම්මයක් වන සංඝභේදය පිළිබඳ විග්‍රහය**බව සහ ගති* බව සහ ජාති

201. මාතර [2014-12-13]

බුදුපියාණන් වහන්සේගෙන් පිළිසරණ පැතීම පිළිබඳ යතාර්ථය**පටිවිරතිහෝති සීලයේ පිහිටන්නේ කෙසේද**පුබ්බේත කත පුඤ්ඤතා සහ පාපතාවය*ඛණ සහ අක්ඛණ යනු

200. මීරිගම [2014-12-14]

199. දෙවිනුවර [2014-12-12]

මරණය සහ අපවත් වීම***පරදත්තූප ජීවීන් සහ පින් අනුමෝදන් විය නොහැකි සත්ව කොට්ඨාශ **මහණ •මෙහෙණ•උපාසක•උපාසිකා සහිත භික්ඛු පිරිස

198. පිළියන්දල [2014-12-12]

සබ්බෙ ධම්මා අනත්ථාති **යථාවබෝධයෙන් කරන පින්කම කුසලයක් වන්නේත් ....පින උපාදානය කර ගැනීම අකුසලයක් වන්නේත් කෙසේද**නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති යනු

197. මහරගම [2014-12-07]

සතර ආහාර වර්ග පිළිබඳ විග්‍රහයක්**අප්ප යනු **අප්‍රමාද සහ අප්පමාද** අරහතුන් වහන්සේ නිවන් දකින ධර්මය දේශනා කිරීම යනු ණය ගෙවීමක් වේද

2014 උඳුවප් පෝය (ප.ව.)

ක්‍රියා සිත් හා සංකාර සිත්**සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස වන්නේ කෙසේද**බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වීම හා චත්තාරෝ ඨානානි **රාගය සහ ලෝභය

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
81 82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119