අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

2014 උඳුවප් පෝය (පෙ.ව.)

196.පරම සත්‍යය [2014-11-29]

බුදුන් දැක නිවන් දකිනවා** බුද්ධ බව-බුද්ධ බල-බුද්ධ ශක්ති-බුද්ධ ඥාණ පිළිබඳව** බුදුන් උපන් දේශය ** ගෝතම බුදු සසුනට බලවත්ම නිග්‍රහයක් කරන සංඝභේදයක් ගැන

195.පරම සත්‍යය [2014-11-30]

බුද්ධෝ සෝ භගවා බෝදියාමි ධම්මං දේසේති** "බුද්ධ" යන්නෙහි සැබෑ අරුත කුමක්ද** බොජ්ජංග ධර්ම යනු ** සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයෙන් කෙළෙස් සිඳීම පිළිබඳව

194.පරම සත්‍යය [2014-11-23]

කාමාව* රූපාව*අරූපාව-චරබව ඇති වන අයුරු සහ චරණ වීම*** ආවර්ජන වසීතාවෙන් සිදු වන්නේ කුමක්ද

193.පරම සත්‍යය [2014-11-22]

නමෝතස්ස භගවතෝ "....පාඨය හුදු නමස්කාර පාඨයක් පමණක් ද**පිරිත් යනු සජ්ජායනා කරමින් හෝ සවන් දීම පමණක් කළයුතු දෙයක්ද***පිරිත් වල ගැබ් වී එති කම්මට්ඨානයන් පිළිබඳ විමසිය යුතු වීම**ආමිස පූජාවන් සහ ආමිස සුවය

192.පරම සත්‍යය [2014-11-15]

චතුරාරක්ඛා •බුද්ධානුස්සතිය හා මරණානුස්සතිය**ණය හා විණය**විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතා**කාමයෙහි -පාපයෙහි -අකුසල ධම්මයෙහි විවිච්ඡ සවිතක්ක සවිචාර පීතිසුඛ ඒකාග්‍රතා

191.පරම සත්‍යය [2014-11-16]

නිබ්බිදාය, විරාගාය,නිරෝධාය,පටිනිස්සග්ගාය,පටිපහාය පරිපූරෙන්ති ධම්ම්ං දේසේති

190.පරම සත්‍යය [2014-11-11]

පංච සකන්ධය*පංච උපාදාන ස්කන්ධය*පංච නීවරණ ධර්ම**සැකය කංකාවිතරණය* විචිකිච්චාව** ධම්ම විචය සංබොජ්ජංගය

189.පරම සත්‍යය [2014-11-10]

නිවැරදි ත්‍රිලක්ඛණය හා ඉච්ඡ විග්‍රහය**සංඝ - භික්ඛු-හා සංඝ භෙදය**මනෝසංකාර නිසා සිදුවන හානිය

188.පරම සත්‍යය [2014-11-10]

අටපිරිකර පූජාව සහ පිරිකර පුජාව ගැන**ගිහි ජීවිතයේ ගැටලු ධර්මානුකූලව විසඳන්නේ කෙසේද?**හෙළ අට්ඨ කතා විනාශ කිරීම හා සංඝ භේදය

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81 82 83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119