අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

187.පරම සත්‍යය [2014-11-08]

සෝතාපන්න ඵලයට පත්වූ පුද්ගලයා කෙබඳුද?***පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥාණ ලැබූ පසු අරහතුන් වහන්සේ පෙර ජාති ගැන දකින්නේ කෙසේද

2014 ඉල් පෝය (ප.ව.)

මස් පිණිස මරණ සතුන් ලෙස උපදින්නේ ඇයි**ලංකාවේ මිනිසුන් මියගොස් නැවත උපදින්නේ ලංකාවේමද**අනාගාමී ගන්ද්ධබ්බ පුද්ගලයා නිවන් දකින ආකාරය

2014 ඉල් පෝය (පෙ.ව.)

සංඝ භේදය හා සංදේශනාව භින්න කිරීම**සංකාර සහ සංස්කාර**නාමගොත්තං න ජීරති**අනිසිතෝච විහරති නචකිංචිලොකෙ උපාදියති

186.පරම සත්‍යය [2014-11-02]

චතුරාරක්ඛා පූර්වකෘතියක් ද**අනුස්සති-අනුපස්සනා** අප්පමාද*අප්පඉච්ඡ** පාංශුකූලය හා මතකවස්ත්‍ර පූජාවේ අරමුණ**අන්තර් භවිකයා සහ ගන්ධබ්බයා යනු

185.පරම සත්‍යය [2014-11-01]

පුනබ්බවෝති * නත්ථිදාති පුනබ්බවෝති ** මනුස්සාවේසුං වීම ** කාය.වචී.මනෝ.සබ්බේ සංඛාරා

184.පරම සත්‍යය [2014-10-26]

ත්‍රිහේතුක පටිසංධිය**කුසලස්ස උපසංපදාව **පපංච ධර්ම**සබ්බාසව සුතුර ඇසුරින් කෙළෙස් පහාතබ්බා කිරීම

183.පරම සත්‍යය [2014-10-25]

බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ පෙන්වන විවිධ ආගම් ජාලය සහ බුදු දහම ** කර්මය නිසා සියල්ල සිදුවේද ** පුණ්‍යාභිසංකාර සහ පුණ්‍යක්‍රියා **හේතු.හෝති.හීති**

182.පරම සත්‍යය [2014-10-22]

ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු.ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු****සබ්බපාපස්ස අකරණං.කුසලස්ස උපසංපදා**හේතු . හෝතු . හීති

181.පරම සත්‍යය [2014-10-19]

පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සහ පංච බල ධර්ම ** අනුසය නානුසේති කිරීමෙන් අනුප්පාද නිරෝධ කිරීම.**කඨින චීවර පූජාව පිලිබඳව

180.පරම සත්‍යය [2014-10-12]

යද නිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථං** කුසල් අනුමෝදන් කල හැකිද**පසේ බුදුවරයෙකු ධර්මය දේශනා නොකරන්නේ ඇයි

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82 83 84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119