අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

212. වේයන්ගොඩ [2015-01-15]

සංවර සීලය - සංසිඳීම - සංමා - සහ <<>>සීල - සමාධි - පඤ්ඤා**ත්‍රිවිද්‍යා ඥාණ * ෂට් අසාධාරණ ඥාණ

211. මීරිගම [2015-01-18]

තම සිත තුලම ඇති සංසාර දිට්ඨිය ඉවත් කර දමා සංමා දිට්ඨියට පත් වීම සහ පරිඤ්ඤාතං**පරිඤ්ඤෙයිය **පරිජානතො **පරික්ඛයා **පරිමුච්චති ** පරිනිබ්බාණ

2015 දුරුතු පෝය (ප.ව.)

2015 දුරුතු පෝය (පෙ.ව.)

බව උදුරා දමන බුද්ධ භාවනාව යනු සියලු අරමුණු අත් හැරීම නම් ආසේවිතාය,භාවිතාය, බහුලීකථාය., ලෙස දේශනා කලේ කුමන කරුණු ගැනද ? සංඝ භේදයට හසු නොවන ආකාරයට බුදු දහම දේශනා කිරීම යනු ...

210. මහරගම [2015-01-03]

ගේහසිතං - නෙක්ඛම්ම - සේඛ - අසේඛ - අරිය උපේක්ඛා**සංඛාර උපෙක්ඛා ඥාණය**සුඛ -දුක්ඛ ** සෝමනස්ස - දෝමනස්ස

209. මඩපාත [2014-12-31]

පරිමුඛං සතිං උප්පට්ඨපෙත්වා**වර්තමානයේ සිත පැවැත්වීම <<>>අනුප්පාද නිරෝධය** අනුසේති -- නානුසේති

208. වේයන්ගොඩ [2014-12-30]

ඉමිනා පුඥ්ඥකම්මෙන - මා මෙ බාල සමාගමො ගාථාව ප්‍රාර්ථනාවක්ද ? අධිෂ්ඨානයක්ද? **මිදී නිදහස් වීම **මඤ්ඤති - මා මඤ්ඤති - න මඤ්ඤති

207. පරම සත්‍යය [2014-12-29]

අභිඤ්ඤා ශක්තීන් ලැබෙන >> කසින භාවනා* ප්‍රණයාම භවනා** සහ බුද්ධාදී අරිය උතුමන් බව උදුරා දමා නිබ්බාණ සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස භාවිතා කළ සති භාවනා

206. බොල්ගොඩ [2014-12-28]

චේතෝ විමුක්තිය**,ප්‍රඥ්ඥා විමුක්තිය*** උභතොභාග විමුක්තිය

205. හොරණ [2014-12-27]

ආවරණ...අනාවරණ ....නිරාවරණ... නිවන වසන පංචකාම නීවරණ ධර්ම *** මාගධී බුද්ධ භාෂිතය වැරදි ලෙස පරිවර්ථනය කරමින් කළ සංඟභේදය නිසා නිවන වැසී ගිය අයුරු

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85 86 87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125