අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

145.පරම සත්‍යය [2014-07-19]

සංසාර දිට්ඨිය හා සංමා දිට්ඨිය**ගති සහ බව**අනුසේති හා නානුසේති** "මා මං හිංසි-මා මේබාල සමාගමෝ-මජ්ජි මා පටිපදා-කාලා මා- "මා" පටිපදා

කුසලමූල පටිච්ච සමුප්පාදය

සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම**නාමරූප පරිච්ච්ඡේද ඥාණය***පංච වසිතා යනු

කාලේන හා කාලීන [2014-07-10]

අනිස්සි‍තෝච විහරති නච කිංචි ලෝකේ උපාදියති**පවත්තිතං- අප්පතිවත්තියං**කාල-කාලේන-කාලාමා

2014 ඇසල පෝය (ප.ව.)

විවටති.-විරෝචති**ක්ෂණ සම්පත්ති හා ඛණ සංපත්තිය**කාය 36 සහ කායානුපස්සනාව **කායේකායානුපස්සනා සහ කයේ කය අනුව බැලීම

2014 ඇසල පෝය (පෙ.ව.)

ද්වතාව ධර්මය*පිරිසිඳ දැකීම**මග්ගේ මග්ග ඥාණ දර්ශනය ඒතං මම ඒ‍තෝ හමස්මිං ඒ‍තෝ මෙ අත්ථාති- නේතං මම නේ‍තෝ හමස්මිං නේ‍තෝ මේ අත්ථාති-යො වදෙය්‍ය

144.පරම සත්‍යය [2014-07-05]

සබ්බේ සත්තා ආහාරට්ඨිකා** සබ්බේ මේ පියෙහි මනාපෙහි නානාභාවො විනාභාවො**සමුදය ධම්මවා-වයධම්මාවා

143.පරම සත්‍යය [2014-07-06]

ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසංධිය** නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති**වස්තු කාම- ක්ලේශ කාම ** සංකාර- සංස්කාර

142.පරම සත්‍යය [2014-06-29]

අනුසය•අනුසේති•අනුපස්සනා** සබ්බෙ මෙ පියෙහි මනාපෙහි නානාභාවො විනාභාවො**චතුරාරක්ඛා**

141.පරම සත්‍යය [2014-06-28]

ඛයට්ඨේන අනිච්ඡා •භයට්ඨෙන දුක්ඛා •අසාරට්ඨෙන අනත්ථා**ඉච්ඡ විග්‍රහය**තුන් කෙළෙස් අසමතුලිත වීම හා තුන්දොස් කිපීම

140.පරම සත්‍යය [2014-06-21]

සංචිත්තේන පංචුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා**සං දැකීම>>ධම්මො සංදිට්ඨිකෝ** ඛණ>අක්ඛණ**භික්ඛු>>භික්ෂු

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87 88 89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119