අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

170.පරම සත්‍යය [2014-09-14pm]

ත්‍රිලක්ඛණයෙන් මෙනෙහි කොට පසක් කල යුත්තේ පංචස්කන්ධයද/පංච උපාදානක්ඛන්ධයද***භක්තිය හා සද්ධාව අතර වෙනස

169.පරම සත්‍යය [2014-09-14am]

භ්‍යන්තර හා බාහිර පංචස්කන්ධය**දස බිම්බර මාර සේනාව ගැන** ඛය කිරීම හා වැය කිරීම**පෘතග්ජන පුද්ගලයෙකු මගඵල ලාභියාව හඳුනාගනීද

168.පරම සත්‍යය [2014-09-13]

ග්‍රහණය කිරීම හා තරණය කිරීම** ත්‍රිවිද්‍යා ඥාණ,**ස්වභාව ධර්මය/හේතුඵල ධර්මය/පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය**වර්තමානයේ සිත පැවැත්වීම යනු

167.පරම සත්‍යය [2014-09-09]

2014 බිනර පෝය (ප.ව.)

ණය වීම හා ණ‍ය ගෙවීම**වෙන්වීම දුකක් සේම සංබන්ධ වීමත් දුකක් වන්නේ ඇයි.** සංඛිත්තේන යන්නෙහි ධර්මාර්ථය** ජරාව ප්‍රිය වන්නේ ඇයි

2014 බිනර පෝය (පෙ.ව.)

166.පරම සත්‍යය [2014-09-07]

සංකාර -විසංකාර කිරීම**අනුපස්සනා කිරීමට උපකාර වන අනුස්සති***සංදෙස්සේති-සමුච්චේදේති-සංපහන්සේති-සංමාදපේති

165.පරම සත්‍යය [2014-09-06]

උපාදානයෙන් තොරව පංචස්කන්ධය භාවිතා කිරීම ***නිවන ආවරණය කරන නීවරණ ධර්ම***යංකිංචි සමුදය ධම්මං-සබ්බංතං නිරෝධ ධම්මං

164.පරම සත්‍යය [2014-09-01]

අනුප්පාද නිරෝධයෙන් කෙලෙස් ඉවත් කරන අනුපස්සනා 4ක් සහ ••අනුස්සති 4ක් පිළිබඳව***සංචිත්තේන පංචුපාදානකක්ඛංධා දුක්ඛා යනු***ලෝභ-ද්වේශ-මෝහ•අලෝභ-අද්වේශ-අමෝහ•ලෝභක්ඛය-ද්වේශක්ඛය ඛක්ඛය

163.පරම සත්‍යය [2014-09-06]

ත්‍රිවිද්‍යා ඥාණ**ප්‍රකරණ පොත් **බව උදුරා දැමීම ** බුදු දහමට විවිධ ආගම් දර්ශනයන්හි අදහස් මුසු වූ ආකාරය>>> සංමාවත් පුරන හෙළ භික්ඛු පරපුරේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වූ උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාව

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 91 92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125