අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

130.පරම සත්‍යය [2014-05-18]

බලහත්කාරයෙන් කෙළෙස් යටපත් කිරීම සහ අවබෝධයෙන් කෙළෙස් ඉවත් කිරීම**භාවනාව හා ද්වතාව ධර්මය**යෝනිසෝ මනසිකාරය යනු

129.පරම සත්‍යය [2014-05-23]

භාවනාව හා ද්වතාවය** සමථ•විපස්සනා•යුගනද්ධ•ධම්ම උද්ධච්ච විග්ගහිතමානසං •භාවනා ගැන**චතුරාරක්ඛා සහ සබ්බකාය පිළිබඳව

128.පරම සත්‍යය [2014-05-17]

ප්‍රඥ්ඥාවන්තෝ අයං ධම්මො.ඤායං ධම්මො දුප්පඤ්ඤස්ස**අප්පමාදෙන සංපාදේතබ්බං. පාරමිතා පුරමින් ප්‍රාර්ථනා කිරීම

2014 වෙසක් පෝය (ප.ව.)

වි•චි•කි•ඉච්ඡ**අනුමාන ඥාණය•ප්‍රතිවේධ ඟාණය**අහේතු •ද්විහේතුක• ත්‍රිහේතුක**කළ්‍යාණ මිත්‍ර සංපත්ති හා සෝතාපත්ති අංග පූර්ණ වීම

2014 වෙසක් පෝය (පෙ.ව.)

ආචික්කනා දේශනා•පඤ්ඤපනා-පට්ඨපනා-විවරණා-විභජනා-උට්ඨානි කම්මන්ති**චතුරාරක්ඛා යනු පූර්වකෘතියක්ද

127.පරම සත්‍යය [2014-05-12]

නිකෙළෙස් චිත්තය.පිරිසිදු චිත්ත කිරණ**කෙළෙස් සහිත සිත.අපිරිසිදු චිත්ත කිරණ>>විසි ආකාර වූ සක්කාය දිට්ඨි යනු

126.පරම සත්‍යය [2014-05-10]

සංචිත්තේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා**සලායතන හා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම**අට්ඨක්කරා තීනපදා යනු

125.පරම සත්‍යය [2014-05-04]

අත්ථ වාදය හා පරත්ථ වාදය>>පිළිවෙතින් පෙලගැසීම - මාර්ග චරියාව>>සබ්බේ පෝතග්ජනා උම්මත්තකා

124.පරම සත්‍යය [2014-04-19]

සමුදය ධම්මාවා, වය ධම්මාවා>> යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බංතං නිරෝධ ධම්මං>>දෙව් ලොව අජානේය අශ්වයින් හා තිරිසං අපාය

123.පරම සත්‍යය [2014-04-05]

බාල සමාගම සහ සතං සමාගම**යං සමාදානං තං වතං සංවරට්ඨේන ශීලං**ඒතං මංගලමුත්තමං සහ ඒතං මංගලං යනු

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95 96 97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125