අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

පිවිසෙමු නිවන් මගට

පරම දුල්ලභවූ මනුස්සත්ව පටිලාභය..සී සද්ධම්ම ශ්‍රවණය..යෝනිසෝ මනසිකාරය..ධම්මානුධම්ම පටිපදාව***තුන්දොස් කිපීම සහ කෙළෙස් අතර සම්බන්ධය

2013 නිකිණි පෝය (පෙ.ව.)

මද••මජ්ජි••මත්වීම**මත් වීමෙන් මිදී නිදහස් වීම**මජ්ජි මා පටිපදා >>මැද••මධ්‍යම••මැද මාවත

2013 නිකිණි පෝය (ප.ව.)

ආකාශය••අවකාශය** "අවැත" යනු සම්මතය හා පරමාර්ථය තුල**සංඥා වේදයිත නිරෝධ සමාපත්තිය**ද්වතානුස්සතිය **සදහම් සාකච්ඡාව

096.පරම සත්‍යය [2013-08-18]

සමාජ සම්මත උදෙසා සිල් රැකීම••සං වර අරුතින් සිල් රැකීම** නොනවතින පොතුජ්ජනිතෝ බව ••පොත්ත විද බලා සත්‍ය දැකීම**කළන මිතුරා ~සද්දස්ස කුල පුත්‍රයා පිළිබඳ

095.පරම සත්‍යය [2013-08-08]

පංචස්කන්ධය යනු**පංචස්කන්ධ උපාදානය හා මාර සංකල්පය**අරිහතුන් වහන්සේගේ පංචස්කන්ධය හා පෘතග්ජන අයෙකුගේ පංචස්කන්ධය

094.පරම සත්‍යය [2013-08-11]

බ්‍රහ්මජාල සූත්‍ර දේශණාව [2013-08-04]

ආගම් සංකල්ප වලින් බාහිර සහ ඇතුලතින් ගැට ගසා ලෝකයට පටලවා ඇති දැල**ආගම්>රජයකට හෝ නීතියටත් වඩා බලගතු අධිකාරීබලයක් සහිත බව ***ධර්මය>බැඳීම් රහිත නිදහස් චින්තනය

093.පරම සත්‍යය [2013-08-03]

අරි අටඟ මග••නව අංගේ සමංනාගතො••දස අංගේ සමංනාගතො**සංමා ඥාණ••සංමාපත්ති••සංමාවිමුක්ති

092.පරම සත්‍යය [2013-07-28]

පිරිසිදු චිත්ත කිරණ••අපිරිසිදු චිත්ත කිරණ**කම්පිතං••ප්‍රකම්පිතං••සංප්‍රකම්පිතං**පින අකුසලයක් වන අවස්ථා ගැන

091.පරම සත්‍යය [2013-07-27]

"නමෝ තස්ස භගවතො අරහතො සංමා සං බුද්ධස්ස" ••• මේ මාගධී පද වැල හුදු නමස්කාර පාඨයක්ම පමණද? නුවණින් විමසීම පිණිස

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95 96 97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119