අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

සිත

පුබ්බෙ නිවාසානුස්සති~චුතූපපාද~ආසවක්‍යයා **තිවිද්‍යා ඥාණ*** ඉවත් කළ හැකි ගති පුරුදු**ඉවත් කළ නොහැකි හුරුපුරුදු**සද්ධම්ම සාකච්ඡාව

085.පරම සත්‍යය [2013-06-18]

ප්‍රභාශ්වර සිත කිළිටි කරන නීවරණ හා පපංච ධර්ම**විඥ්ඥාණ සිතක් පිරිසිදු කොට පඥ්ඥා බවට පත් කරන සතර සතිපට්ඨානය සහිත අරි අටඟමග

2013 පොසොන් පෝය (ප.ව.)

අරිය තුෂ්නීම්භූත භාවය**සිංහල /දමිළ හෝ වෙනත් ජාතීන් සහ ගෝත්‍ර වඳවේද?**මිනිස් මවක් දරුවාට කිරි දීම~~එළදෙනකගෙන් කිරි ගැනීම**යථාර්ථයෙන් බැලියයුතු අයුරු~~ධර්ම සාකච්ඡාව

2013 පොසොන් පෝය (පෙ.ව.)

පටි ඉච්ච සං උප්පාද දහම~හේතුං පටිච්ච සං භූතං***හේතුඵල දහම පිළිබඳ විග්‍රහයක් සහිත සද්ධම්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව

084.පරම සත්‍යය [2013-06-15]

හේතුව පටිච්ච වීම~~ ඵලය සං උප්පාද වීම ** හේතුං පටිච්ච සංභූතං**වෙනත් ආගමිකයෙකු හට බුදු දහම අනුගමනයකිරීමට බාධාවක් තිබේද?

083.පරම සත්‍යය [2013-06-16]

මෝඩ~මොට්ඨස්ස~දුප්පඤ්ඤස්ස~නප්පජානාති**සංකාර~අභිසංකාර**විසංකාර~ක්‍රියාසිත්**තමන්ම සකස් කරගන්නා ස්වභාව ධර්මය

භාවනේය පහාතබ්බා

සබ්බකාය**කායේ කායානුපස්සනා**සතිය**සතර සතිපට්ඨානය **බොජ්ජංග ධම්ම

082.පරම සත්‍යය [2013-06-09]

පුණ්‍ය කම්ම~කුසල කම්ම**සුදු කිරණ><පාප කම්ම~අකුසල කම්ම**කළු කිරණ # කම්මක්ඛය~ප්‍රති කර්ම

සබ්බ දුක්ක නිස්සරණ

මනස~මනීන්ද්‍රිය***පජහති~පහානාති~පස්සති***සංඥා නිරෝධය~සමුදය නිරෝධය**කාලෙ න ධම්ම සාක්ච්ඡාවක්

081.පරම සත්‍යය [2013-06-11]

ත්‍රිසික්ඛාව** දාන~ශීල~භාවනා><ශීල~සමාධි~පඥ්ඥා : නිබ්බිදා***කළකිරීම><අභිනන්දනයෙන් වෙන් වීම : සම්මා දිට්ඨිය

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 98 99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119