අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

080.පරම සත්‍යය [2013-06-02]

යදිදං සබ්බ සංකාර සමථො~සබ්බූපදි පටි නිස්සග්ගෝ**සංකාර ක්‍රියාසිත් බවට පත් කර ගැනීම** උපේක්ඛා සිතක් පැවැත්වීම**බැමි සිඳ නිදහස් වීම

079.පරම සත්‍යය [2013-05-31]

පිළිකුල් භාවනාව>><<නිවැරදි පටික්කූල මනසිකාරය*** සමථ>>අනුපස්සනා>>විපස්සනා>> උතුම් ධම්ම සාකච්ඡාව

078.පරම සත්‍යය [2013-05-26]

කථමෙ මජ්ජි මා පටිපදා***සං මා මග්ගංගෝ***චාගෝ~පටිනිස්සග්ගෝ~මුක්ති~අනාලයො**

2013 වෙසක් පෝය (ප.ව.)

ඛය කිරීම***වැය කිරීම**මස් මාංශ අනුභවය පිළිබඳ***සියදිවි නසා ගැනීම පවක්ද?**වටිනා ධර්ම කරුණු පිලිබඳ උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාවක්

2013 වෙසක් පෝය (පෙ.ව.)

බුද්ධ ඥාණ ප්‍රත්‍යක්ෂකොට පරමාර්ථ සත්‍යය දැකීම** සුදුසු කල්හි එම පරම සත්‍යය ප්‍රකාශ කිරීම සිහනාද පැවැත්වීමක් වේ

077.පරම සත්‍යය [2013-05-12]

අවබෝධය>><<<යථාභූත ඥාණදර්ශනය** විවට්ටේ ඥාණ***අනුකම්පාව කෙළෙස් ධර්මයක්ද?

076.පරම සත්‍යය [2013-05-15]

075.පරම සත්‍යය [2013-05-11]

074.පරම සත්‍යය [2013-05-04]

073.පරම සත්‍යය [2013-04-26]

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98 99 100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119