අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

ඔබ විමසූ වචන සහිත YouTube Video 28 ක් දැනට ඇත.

2016 පොසොන් පෝය (පෙ.ව.)

දහම් ඇස පහදා ගැනීම නම් වූ ධම්ම චක්ඛුං උදපාදී සිට අලෝකෝ උදපාදී දක්වා වූ නිබ්බාණ මාර්ගය **බුදු සසුනේ භික්ඛු යනුවෙන් හැඳින්වෙනුයේ කවුරුන්ද**වේමත්තතාවය නිසා සංකාර කොට සංකත සකසා ගනිමින් සමුදය බිහිකර ගැනීම ගැන ** අසෝක ධර්මය හා බුද්ධ ධර්මය ** බුද්ධ - ධම්ම - සංඝ ක්‍රියාපද නාමපද බවට පරිවර්තනය වූ අයුරු**විමාන වත්ථු සහ පේත වත්ථු දේශනා කළේ ඇයි** චතුසු වහරේසු අරහතුන් වහන්සේට බලපාන අයුරු

278. තලාහේන [2016-03-26]

සංවර සීලය සහ තීනි සුචරිතය ගැන ** බුද්ධ භාවනාව සහ අනරිය භාවනා ** බුදු දහම ප්‍රායෝගිකව අනුගමනය කළ හැක්කේ කෙසේද ** සංකාර නිරෝධ කිරීම පටන් ගතයුත්තේ කෙලෙසද ** පිරිත් සජ්ජායනා සහ පින්කම් කොට ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙන් නිවන් දැකිය හැකිද ** තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රයේ දැක්වෙන ආකාරයට පින් දෙන්නේ කෙසේද

2016 නවම් පෝය (පෙ.ව.)

පංචස්කන්ධය සහ පංච උපාදානස්කන්ධය *ආයතන සහ ඉන්ද්‍රිය *සංකාර සහ ක්‍රියාසිත් ***බුදු පියාණන් දේශනා කල පංච සීලය ***චන්දරාග වේමත්තතාව ** පටිසංඛායෝනිසෝමනසිකාරය ** චක්ඛු කරණී - ඥාණ කරණී ආදී ක්‍රියා පිළිවෙත අනුව චක්ඛුං උදපාදී - ඥාණංඋදපාදී - පඤ්ඤා උදපාදී වීම

265. කැළණිය [2016-01-05]

සංකාර සිත් සහ ක්‍රියා සිත් සහ අව්‍යාකත සිත් ගැන** උපේක්ඛා තත්වයට හිත පැවැත්වීම යනු නිවීමක්ද**පටි සංසග්ග,පටි නිස්සග්ග, වොස්සග්ග පරිනාමී යනු***මනෝසංචේතනා මතුවන්නේ කෙසේද** ඛණ සංපත්තිය ලැබූ වෙලාවේ මේ සසුන තුල නිවන කල් දැමීමට පෙළඹවීමෙන් සිදුවන ආනන්රීය පාප කර්මය*මජ්ජිමේසු ජනපදේසු පච්චයා ජාති***පැවැත්ම නැවැත්වීම නම් වූ අපවත් වීම

2015 උඳුවප් පෝය (පෙ.ව.)

යෝ ධම්මං පස්සති සො මං පස්සති * ඉච්ච - නන්දි - ඡන්ද * නැවැත්මට සහ පැවැත්ම යන දෙකටම උපකාර වන ඡන්දය ** ක්‍රියා සිත් සහ සංකාර සිත් වෙන්කොට හඳුනා ගෙන සංකාර සිත් පැවැත්වීමෙන් ඉවත් වීම** ගේහසිතං - නෙක්ඛම්ම - සේඛ - අසේඛ - අරිය - ලෙසින් උපෙක්ඛාව පූර්ණ කර ගැනීම **

2015 වප් පෝය (ප.ව.)

සංචේතනා පැවැත්වම සහ සංකාර * පටිලාභං පාහං යනු **ගිහියකුට උපාදානයෙන් තොරව යම් මුදලක් එකතු කළ හැකිද** සකෘදාගාමී පුද්ගලයෙකු මිය ගිය පසු ජාත සකෘදාගාමී ලෙසින් නැවත ඉපදිය හැකිද**අලුගෝසු තනතුර වැනි රැකියාවන් කරන අයගේ කර්ම ශක්තිය සැකසෙන අයුරු

243. බොල්ගොඩ [2015-07-19]

සංකාර සහ සමාචාර **ආනපාන සතිය පිළිබඳ සේවිතබ්බා අසේවිතබ්බා සුත්‍රය ඇසුරින් **පරියාප්ති ධර්මය යටපත් වන යුගවලදී ඉස්මතු වන කසින භාවනා. **චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්තී පූර්ණ වන්නේ කෙසේද

2014 උඳුවප් පෝය (ප.ව.)

ක්‍රියා සිත් හා සංකාර සිත්**සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස වන්නේ කෙසේද**බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වීම හා චත්තාරෝ ඨානානි **රාගය සහ ලෝභය

189.පරම සත්‍යය [2014-11-10]

නිවැරදි ත්‍රිලක්ඛණය හා ඉච්ඡ විග්‍රහය**සංඝ - භික්ඛු-හා සංඝ භෙදය**මනෝසංකාර නිසා සිදුවන හානිය

2014 ඉල් පෝය (පෙ.ව.)

සංඝ භේදය හා සංදේශනාව භින්න කිරීම**සංකාර සහ සංස්කාර**නාමගොත්තං න ජීරති**අනිසිතෝච විහරති නචකිංචිලොකෙ උපාදියති

183.පරම සත්‍යය [2014-10-25]

බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ පෙන්වන විවිධ ආගම් ජාලය සහ බුදු දහම ** කර්මය නිසා සියල්ල සිදුවේද ** පුණ්‍යාභිසංකාර සහ පුණ්‍යක්‍රියා **හේතු.හෝති.හීති**

174.පරම සත්‍යය [2014-09-25]

ඉන්ද්‍රියයන් හා ආයතන වෙන් කොට හඳුනා ගැනීම**ඥාති සහ සංසාර ණය**පුණ්‍ය ක්‍රියා සහ පුණ්‍යාභිසංකාර

166.පරම සත්‍යය [2014-09-07]

සංකාර -විසංකාර කිරීම**අනුපස්සනා කිරීමට උපකාර වන අනුස්සති***සංදෙස්සේති-සමුච්චේදේති-සංපහන්සේති-සංමාදපේති

160.පරම සත්‍යය [2014-08-31]

ඌණො ලෝකෝ අතිට්ඨෝ තණ්හාදාසයො ** සංකාර - සංස්කාර බවට පත් වීමෙන් නිවන වැසී යාම ** සංකාර සිත් •අව්‍යාකත සිත් • ක්‍රියා සිත්

155.පරම සත්‍යය [2014-08-22]

පැවැත්මට සංකාර•අපැවැත්මට ක්‍රියා සිත් **පරිමුඛං සතිං උප්පට්ඨපෙත්වා -සතෝව අස්ස සති-සතෝව පස්සසති** අභිඥ්ඥාතං අභිඥ්ඥෙයිය-පරිඥ්ඥාතං පරිඥ්ඥෙයිය

149.පරම සත්‍යය [2014-07-29]

චක්ඛු- චක්ඛුං ච*රූපේ-රූපේ ච**පිනවමින් කරන සංකාර නිසා-රාග අනුසය අනුසේති*විඳවමින් කරන සංකාර නිසා- පටිඝ අනුසය අනුසේති වීම*කම්මට්ඨාන ගැන

143.පරම සත්‍යය [2014-07-06]

ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසංධිය** නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති**වස්තු කාම- ක්ලේශ කාම ** සංකාර- සංස්කාර

134.පරම සත්‍යය [2014-06-01]

සංකාර•භිසංකාර•වි-සංකාර**පසාදෝ-අධිමොක්ඛෝ**ඒවමේතෙ සං ධම්මානං සමුදයො හෝති

131.පරම සත්‍යය [2014-05-25]

සංකාර.භිසංකාර**පුණ්‍යාභි සංකාර.අපුඤ්ඤාභිසංකාර.අනේඤ්ඤාභිසංඛාර**විනෙයිය ලෝකේ අභිච්ඡා දෝමනස්සං

113.පරම සත්‍යය [2014-01-11]

ගේහසිතං.නෙක්ඛම්ම..සේඛ..අසේඛ..අරිය - ආදීවූ උපේක්ඛාව**භික්ඛු සංඝස්සදේම**යදිදං සංකාර සමථෝ

100.පරම සත්‍යය [2013-10-12]

පුණයාභිසංකාර හා පුණ්‍යක්‍රියා**භික්ඛු සහ භික්ෂු**ගිහියන්ට භික්ඛු විය නොහැකිද?**අරිය පරියේෂණයට උපකාරවන පංච වසීතා

099.පරම සත්‍යය [2013-10-06]

අරහතුන් වහසේට හෝ බුදු පියාණන් වහන්සේට චේතනා හෝ අරමුණු මතු නොවේද? **සංකාර යන්න සංස්කාර වීමෙන් සිදුවූ විකෘතිය නිසා නිවන වැසී යාම

පැවැත්ම සහ නැවැත්ම

ලෝභය අත් නොහැර පින්කිරීම.. පුණ්‍යාභිසංකාර****චාගෝ.පටිනිස්සග්ගෝ.මුක්ති.අනාලයෝ****කුසලස්ස උපසංපදාව පූර්ණ කිරීම

083.පරම සත්‍යය [2013-06-16]

මෝඩ~මොට්ඨස්ස~දුප්පඤ්ඤස්ස~නප්පජානාති**සංකාර~භිසංකාර**විසංකාර~ක්‍රියාසිත්**තමන්ම සකස් කරගන්නා ස්වභාව ධර්මය

080.පරම සත්‍යය [2013-06-02]

යදිදං සබ්බ සංකාර සමථො~සබ්බූපදි පටි නිස්සග්ගෝ**සංකාර ක්‍රියාසිත් බවට පත් කර ගැනීම** උපේක්ඛා සිතක් පැවැත්වීම**බැමි සිඳ නිදහස් වීම

068.පරම සත්‍යය [2013-03-31]

කාය සංකාරං~~වචී සංකාරං~~මනෝ සංකාරං ද්විදේනං වදාමි**සේවිතබ්බංච**අසේවිතබ්බංච~~ද්වතාවය පිළිබඳ උතුම් දේශනාව

043.පරම සත්‍යය [2012-12-11]

පුණ්‍යාභිසංකාර**සසර දිගු වීම>>චාගෝ**පටිනිස්සග්ගෝ**මුක්ති**අනාලයෝ**>>කුණු සලා හැරීම**කුසලස්ස උපසංපදා**නිබ්බාණ

xi.පරම සත්‍යය [2012-09-02]

සංකාර***ක්‍රියා සිත්***අව්‍යාකත සිත් >>>ආයතන**ඉන්ද්‍රිය

෴  [මුල පි‍ටුවට] ෴