අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

030.පරම සත්‍යය [2012-11-10]

xxix.පරම සත්‍යය [2012-11-11]

xxviii.පරම සත්‍යය [2012-11-01]

සංදැකීමෙන්**සංව‍රවීමෙන්**සංසිඳීමෙන්**සංමාවීමෙන්>>> බාණ බිඳදමා නිබ්බාණ වීම

xxvi.පරම සත්‍යය [2012-11-02]

චක්කුංඋදපාදී**ඥාණං උදපාදී**පඥ්ඥාඋදපාදී**විජ්ජාඋදපාදී**අලෝකෝඋදපාදී

xxv.පරම සත්‍යය [2012-11-04]

මදයෙන් මිදීමේ**මත් වීමෙන් මිදී නිදහස් වීමේ මඟ**මජ්ජි මා පටිපදා යනු

xxiv.පරම සත්‍යය [2012-10-26]

නිවැරදි ත්‍රිලක්ඛණය සමඟ සතියෙන් ‍යුතුව,අනුස්සති භාවනා අනුගමනය කිරීම මඟින් කෙළෙස් උදුරා බාණින් මිදී නිබ්බාණ වීම

30. Nibbana (නිබ්බාන)

හේතුව පටිච්ච වීම **ඵලය සමුප්පාදය (සං බිහි වීම)<<ඉන් මිදී නිදහස් වීම >>සං නවතා තිත තැබීම**සංවත්තතිනම් වේ

29. Nibbana (නිබ්බාන)

28. Nibbana (නිබ්බාන)

27. Nibbana (නිබ්බාන)

ඉසින්බැස්සගලදී දම්සක් පැවතුම් සුතුර>>>අති දුර්ලභ සදහම් සාකච්ඡාවද සහිතව>>>සිව්වනක් පිරිසේ සහභාගීත්වයෙන්

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 112 113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125