අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

285. හොරණ [2016-06-26]

හම්බන්තොට 2016-06-25 (ප.ව.)

හම්බන්තොට 2016-06-25 (පෙ.ව.)

2016 පොසොන් පෝය (ප.ව.)

සමාදන් වන සීලය - පටිවිරතෝහෝති සීලය- උපසංපජ්ජ විහරති සීලය **කුසලය සහ කුසල මූලය ** සතර මහා ධාතු - භූත - ගති පිලිබඳව ** දරුවන්ගෙන් තෑගිබෝග ගැනීමෙන් ණය වෙනවාද ** නිරය සහ නිරි සතුන් ගැන **අනිමිත්ත සමාධිය ගැන **බුදුන් දේශනා කළ අභිධර්මය සහ අභිධර්ම සමුච්චයෙහි සඳහන් අභිධර්මය

2016 පොසොන් පෝය (පෙ.ව.)

දහම් ඇස පහදා ගැනීම නම් වූ ධම්ම චක්ඛුං උදපාදී සිට අලෝකෝ උදපාදී දක්වා වූ නිබ්බාණ මාර්ගය **බුදු සසුනේ භික්ඛු යනුවෙන් හැඳින්වෙනුයේ කවුරුන්ද**වේමත්තතාවය නිසා සංකාර කොට සංකත සකසා ගනිමින් සමුදය බිහිකර ගැනීම ගැන ** අසෝක ධර්මය හා බුද්ධ ධර්මය ** බුද්ධ - ධම්ම - සංඝ ක්‍රියාපද නාමපද බවට පරිවර්තනය වූ අයුරු**විමාන වත්ථු සහ පේත වත්ථු දේශනා කළේ ඇයි** චතුසු වහරේසු අරහතුන් වහන්සේට බලපාන අයුරු

285. පන්නිපිටිය (2016-06-07pm)

පච්චුප්පට්ඨිතා හෝති ලෙසින් බුදු පියාණන් දේශනා කලේ කුමක්ද** හිරවීමෙන්,දිරා යාමෙන්, පිලිකුල් කිරීමෙන් - - අට්ඨයීයති ,හරායති , දිගුජ්ජති**තිදස පුරය ඇත්තේ කොහිද**චත්තාරෝ ඨානානි ගැන බුදු මුවින් දේදනා කලේ කුමක්ද** මම යයි කෙනෙක් නැති බව තේරුම් ගැනීම නිවනද* ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සංභවං යනු අරහතුන් වහන්සේගේ ස්වභාවයද* බුද්ධ පූජාවට තෙලිජ්ජ පූජා කරන්නේ ඇයි

භාවනා සමාලෝචනය (2016-06-07pm)

13. බුද්ධ භාවනා (2016-06-10pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2016-06-10am)

11. බුද්ධ භාවනා (2016-06-09pm)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47 48 49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125