අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

110.පරම සත්‍යය [2013-12-30]

නීවරණ.නිරාවරණ..අනාවරණ**කංකාවිතර ණය සහ විචිකිච්චාව**කාම..ඉච්ච..අන්ධ** සංවර ශීලය හා සංවත්තති

109.පරම සත්‍යය [2013-12-29]

බුදුන් වදාළ බුද්ධ භාවනා***අභිඥ්ඥා සහ මගඵල**කසාවතක් හැඳ සසුන් ගතවීමේ අරමුණ**පරියන්ත ශීල

108.පරම සත්‍යය [2013-12-17]

සතර සෝතාපත්ති අංග**ඉච්ච විග්‍රහය**ද්වතා අනුස්සතිය දේවතා අනුස්සතියක් බවට පත් වීම**කළ්‍යාණ මිතුරා අඹ යහළුවාද?

2013 උඳුවප් පෝය (ප.ව.)

බුදු පියාණන් ආගම් ක‍ර්තෘ කෙනෙක්ද?***ඇදහීමට ආගම ••සහ අත් දැක අත්විඳගැනීමට ධර්මය**බව• උප්පජ්ජති••ජාති•••ඔක්කන්ති

2013 උඳුවප් පෝය (පෙ.ව.)

107.පරම සත්‍යය [2013-12-08]

දුක්ඛං අරිය සච්චං . සුඛං රිය අසච්චං**අට්ඨක්කරා තීනපදා** භාවෙ තබ්බඤ්ච භාවිතං.පහාතබ්බඤ්ච පහීණං

106.පරම සත්‍යය [2013-12-03]

පැන්වඩා පින්දීම.උන්නමේඋදකං වට්ඨං..උපමාව සහ තුන් සිත පහදා පින් අනුමෝදන් කිරීම යනු**ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු..ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු

105.පරම සත්‍යය [2013-11-30]

2013 ඉල් පෝය (ප.ව.)

පංච වසීතා**පංච ප්‍රහාණ**තිරශ්චීන විද්‍යා**අනුසය ප්‍රහාණයෙන් කෙළෙස් ඉවත් කිරීම**බුද්ධ පූජා පිළිබඳ

2013 ඉල් පෝය (පෙ.ව.)

පංචකාම නීවරණ සමථෝ***පංචකාම නීවරණ පහීයානංතී***පොට්ටපාද••ව්‍යාපාද••ලුජ්ජති පලුජ්ජති වූ ලෝක අඳුර

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92 93 94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119