අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

152.පරම සත්‍යය [2014-08-17]

අප්ප ඉච්ච°අප්පගබ්බො°අප්පමාද**සංඥා නිරෝධ කළ හැකිද?**තුන් දොස් කිපීම හා රාග•ද්වේශ•මෝහ

2014 නිකිණි පෝය (ප.ව.)

පබ්බ විසි එකක් අනුසාරයෙන් කෙළෙස් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ**භූත හා මහාභූත**මුංචිතුකම්‍යතා ඥාණය**අරහතුන් වහන්සේ ජීවිත කාලයම ආනපානසතියෙන් ඉන්නේ ඇයි

2014 නිකිණි පෝය (පෙ.ව.)

චේතනා°ප්‍රහාණ°සංවර°වේරමණී°අවිතික්කම යන පංච සීලය *** අනුසේති°අනුස්සති°අනුපස්සනා°විපස්සනා*** ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසංධිය පිළිබඳ

151.පරම සත්‍යය [2014-08-02]

පංච උපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා සහ පංචක්ඛන්ධා දුක්ඛා ** බුද්ධානුස්සති හා මරණානුස්සතිය වැඩීම යනු >>බුදුගුණ සජ්ජායනාව සහ ජීවිතං අනියතං මරණං නියතං ලෙස සජ්ජායනාකිරීමද

150.පරම සත්‍යය [2014-08-03]

සුතා•දතා•විචතා•පරිචිතා•මනසිකරෝතා***චාගෝ පටිනිස්සග්ගො මුත්ති අනාලයෝ***කෝමා අවස්ථාව සිත පවතින්නේ කෙලෙසද

149.පරම සත්‍යය [2014-07-29]

චක්ඛු- චක්ඛුං ච*රූපේ-රූපේ ච**පිනවමින් කරන සංකාර නිසා-රාග අනුසය අනුසේති*විඳවමින් කරන සංකාර නිසා- පටිඝ අනුසය අනුසේති වීම*කම්මට්ඨාන ගැන

148.පරම සත්‍යය [2014-07-27]

නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති **පරතොඝොෂික ප්‍රත්‍යය ** බුද්ධෝත්පාදකාලය හා ජාත සෝතාපන්න බව

147.පරම සත්‍යය [2014-07-26]

මජ්ජිමාගම සූත්‍ර** දම්සක් පැවතුම් සුතුරේ එන ඒවං තිපරිවට්ඨං ද්වාදසාකාරං යනු**තණ්හා නිරෝධෝ•• චාගෝ-පටි නිස්සග්ගෝ- මුත්ති- අනාලයෝ** පිරිකර පූජා කිරීම පිළිබඳ

146.පරම සත්‍යය [2014-07-26]

චක්ඛුං -චක්ඛුං ච • රූපේ - රූපේ ච **චරධර්ම•චරණ ධර්ම** අරහත් ධජය හා සිවුර** සද්දං සුත්වා මනුස්සාවේසුං

145.පරම සත්‍යය [2014-07-19]

සංසාර දිට්ඨිය හා සංමා දිට්ඨිය**ගති සහ බව**අනුසේති හා නානුසේති** "මා මං හිංසි-මා මේබාල සමාගමෝ-මජ්ජි මා පටිපදා-කාලා මා- "මා" පටිපදා

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92 93 94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125