අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

විමුක්ති ඥාණ දර්ශණය [2013-11-16]

අනිස්සිතෝච විහරති නචකිංචිලෝකේ උපාදියති**ජාති...,ජරා....,ව්‍යාධි....,මරණ සැම විටම සැම අයෙකුටම සමානව දුකක් ගෙන දේ ද

සං ඇලීම ගැටීම මුලාව [2013-11-10]

සංදේශනාව**පරියාප්ති.ප්‍රතිවේධ.ප්‍රතිපත්ති ධර්මය***බුද්ධ දේශනාවේ පිළිකුල් භාවනාවක් අනුදැන තිබේද

104.පරම සත්‍යය [2013-11-03]

තිපරිවට්ටය සහිතව පටිච්ච සමුප්පාද විග්‍රහය ගැන**ලෝකය යහපත් ලෙස පැවැත්වීමට ආගම් සහ ලෝකයෙන් එතෙර වීමට සද්ධර්මය**මාරපාක්ෂික බලවේග සහ නියාම ධර්ම

ලෝකය හා නිවන [2013-11-09]

පතිරූපදේශවාසොච•පුබ්බෙතකතපුඤ්ඤතා•අත්ත සංමාපණිධිච• අරිය සච්චාන දස්සනං සහ සෝතාපත්ති අංග පිලිබඳව**කෙළෙස් ප්‍රහාණයේදී අනුගමනය කළයුතු මග

103.පරම සත්‍යය [2013-10-27]

සතර පුරුදු**සතර ඉරියව්**චතුරාරක්ඛා සහ ත්‍රිලක්ඛණය සමඟ සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමෙන් කෙළෙස් බාණ සිඳ නිබ්බාණ වීම**උතුම් සදහම් දේශනාව සහ සාකච්ඡාව

2013 වප් පෝය (ප.ව.)

සං දේශනා විග්‍රහය**යෝනිසෝ මන්සිකාරය

2013 වප් පෝය (පෙ.ව.)

කාමාව•රූපාව•අරූපාව••චර බව හා චරණ ධර්ම**සංඥා නිරෝධය? හා සංඥා වේදයිත නිරෝධ සමාපත්තිය**විශ්ව ශක්තියේ තුලනය හා විඥ්ඥාණ ශක්තිය

102.පරම සත්‍යය [2013-10-05]

101.පරම සත්‍යය [2013-10-13]

මාර සංකල්පය හා නියාම ධර්ම ක්‍රියාත්මක වීම**අනරිය අරූපී ධ්‍යාඅන සහ අසඤ්ඤ තල**කෘෂි කර්මාන්තය**කෘෂි රසායන හා හේතු ඵල දහම

100.පරම සත්‍යය [2013-10-12]

පුණයාභිසංකාර හා පුණ්‍යක්‍රියා**භික්ඛු සහ භික්ෂු**ගිහියන්ට භික්ඛු විය නොහැකිද?**අරිය පරියේෂණයට උපකාරවන පංච වසීතා

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 94 95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119