අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

117.පරම සත්‍යය [2014-01-26]

කාමසුඛල්ලිකානුයෝගෝ-අත්ථකිලමතානුයෝගෝ**අට්ඨ අරිය පුග්ගලයනු **සෝතාවදානේ පඤ්ඤා සුතමයේඥාණං

අක්ඛණ සූත්‍රය [2014-02-02]

ඛණ සංපත්තිය අහිමිවන අවස්ථා අට නිසා නිවන වැසී යන ආකාරය පිළිබඳ විග්‍රහයක් සහිතව

116.පරම සත්‍යය [2014-01-20]

115.පරම සත්‍යය [2014-01-18]

උභය අර්ථ සාධනය හා උභතොභාග විමුක්තිය**අනුප්පාද නිරෝධය**ආයතන හා ඉනඳ්‍රිය

2014 දුරුතු පෝය (ප.ව.)

අචින්ත්‍ය වූ කම්ම විෂය පිළිබඳව**පුත්ත දාරස්ස සංගහො**විභජනය**සංග හා සංඝ**මරණයේදී විඤ්ඥාණයට කුමක් වේද** ධම්ම සාකච්ඡාව

2014 දුරුතු පෝය (පෙ.ව.)

පුබ්බෙ අනනුස්සුතෙසු ධම්මේසු**සංමා දිට්ඨි ද්විදේනං වදාමි**සාසවා-පුණ්‍ය භාගියා-උපදි විපක්කා••අනාසවා-අරියා-ලෝකෝත්තර මග්ගංගා

114.පරම සත්‍යය [2014-01-14]

113.පරම සත්‍යය [2014-01-11]

ගේහසිතං.නෙක්ඛම්ම..සේඛ..අසේඛ..අරිය - ආදීවූ උපේක්ඛාව**භික්ඛු සංඝස්සදේම**යදිදං සංකාර සමථෝ

112.පරම සත්‍යය [2014-01-02]

විඤ්ඤාණ.සිත..මනස**චතුරාරක්ඛා***චේතෝ විමුක්තිය..අකුප්පා චේතෝ විමුක්තිය..ප්‍රඥ්ඥාව විමුක්තිය***සංගායනාව

111.පරම සත්‍යය [2014-01-05]

එත්තෙසං උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති.පහීයමානා පහීයති..නිවීසමානා නිවීයති**බුද්ධ දේශනාවේ මුඛ්‍ය අරමුණ කුමක්ද

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 92 93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119