අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

162.පරම සත්‍යය [2014-09-06]

සතර සංවර සීලය අනුගමනයෙන් ත්‍රි ශික්ඛාව පූර්ණ වීම** අරහං ගුණය **පාරමිතා•මහායානය• හීනයානය ** උන්නමේ උදකං වට්ටං ගාථාවේ ධර්මාර්ථය ගැන

161.පරම සත්‍යය [2014-08-30pm]

සතර සෝතාපත්ති අංග සහ කල්‍යාණ මිත්‍රයා **චතුරාර්‍යසත්‍යය සහ යෝනිසෝ මනසිකාරය**පැවැත්ම සඳහා පින - නැවැත්ම සඳහා කුසලය

160.පරම සත්‍යය [2014-08-31]

ඌණො ලෝකෝ අතිට්ඨෝ තණ්හාදාසයො ** සංකාර - සංස්කාර බවට පත් වීමෙන් නිවන වැසී යාම ** සංකාර සිත් •අව්‍යාකත සිත් • ක්‍රියා සිත්

159.පරම සත්‍යය [2014-08-30am]

තං මම - එතො හමස්මිං-එතොමෙ අත්ථාති යො වදෙය්‍ය*නේතංමම-නේතො හමස්මිං-නේතො මෙ අත්ථාති -යෝවදෙය්‍ය**යං කිංචි සමුදය ධම්මං-සබ්බංතං නිරෝධ ධම්මං

158.පරම සත්‍යය [2014-08-24pm]

යදනිච්චං තං දුක්ඛං-යං දුක්ඛං තදනත්ථං**චුති චිත්තය • ප්‍රතිසංධි චිත්තය හා ගන්ධබ්බ අවස්ථාව ගැන**හෙළ අට්ඨ කතා පාළියට පරිවර්ථනය වීමෙන් පසු පරමාර්ථ ධර්මය ක්‍රමයෙන් වෙනස් වීයාම

157.පරම සත්‍යය [2014-08-24am]

උදයව්‍යා ඥාණය**අනුසය - බව ••ආසය - ගති ** කරජ කය• චිත්තජ කය• මනෝමය කය ** අරි අටඟ මඟ - කුසල මූල පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලිය

156.පරම සත්‍යය [2014-08-23]

යදිදං සබ්බ සංඛාර සමථෝ-සබ්බූපදි පටිනිස්සග්ගො- තණ්හක්ඛයො-විරාගො-නිරෝධො- නිබ්බාණංතී** නිවනට උපකාර වන අනුස්සති සතරක් සහ අනුපස්සනා සත‍රක් පිළිබඳව

155.පරම සත්‍යය [2014-08-22]

පැවැත්මට සංකාර•අපැවැත්මට ක්‍රියා සිත් **පරිමුඛං සතිං උප්පට්ඨපෙත්වා -සතෝව අස්ස සති-සතෝව පස්සසති** අභිඥ්ඥාතං අභිඥ්ඥෙයිය-පරිඥ්ඥාතං පරිඥ්ඥෙයිය

154.පරම සත්‍යය [2014-08-14]

විසි ආකාර වූ සක්කාය දිට්ඨිය**උපාදානයෙන් තොරව පංචස්කන්ධය භාවිතා කිරීම**පංච මාර බලවේග සහ නියාම ධර්ම** යං සමාදානං තං වතං සංවරට්ඨෙන සීලං

153.පරම සත්‍යය [2014-08-16]

කායේ කායානුපස්සනා යනු කයේ කය අනුව බැලීමද***ජාති පි-ජරා පි- ව්‍යාධි පි- මරණම් -පි දුක්ඛා•• මෙහි "පි" යන්නෙහි අරුත කුමක්ද

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 92 93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125