අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

217. බොල්ගොඩ [2015-02-22]

බුද්ධෝසංබෝධියාමී -සමථයාමී - දමතයාමී - තරණයාමි -පරිනිබ්බාණයාමී .... ධම්මං දේසේති **බුදු කෙනෙක් කුමක් අරමුණු කොට දහම් දේශනා කරත්ද?

216. මීරිගම [2015-02-15]

භාවනාව යනු ....>> *භාවනා කල යුත්තේ ඇයි *බුද්ධ භාවනා සහ අනරීය භාවනා අතර වෙනස***සවන අනුත්තරීය වීම - දස්සන අනුත්තරීය වීම - ධම්ම අනු ධම්ම පටිපදාව

2015 නවම් පෝය (ප.ව.)

2015 නවම් පෝය (පෙ.ව.)

කාය සමාචාරං,වචී සමාචාරං,මනෝ සමාචාරං පහං භික්ඛවෙ ද්විදේනං වදාමී....සේවිතබ්බා ...අසේවිතබ්බා..

14. බුද්ධ භාවනා (15-01-24 8AM)

13. බුද්ධ භාවනා (15-01-23 4PM)

12. බුද්ධ භාවනා (15-01-23 8AM)

11. බුද්ධ භාවනා (15-01-22 4PM)

10. බුද්ධ භාවනා (15-01-22 8AM)

09. බුද්ධ භාවනා (15-01-21 4PM)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 78 79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119