අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

138.පරම සත්‍යය [2014-06-15]

මා මං හිංසි අපාදකෝ- දෙපාදකෝ- චතුප්පාදෝ- බහු පාදෝ *චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි* නාම රූප විග්‍රහය

137.පරම සත්‍යය [2014-06-14]

අනරිය පරියේෂණය-කෙළෙස් යටපත් වීම*අරිය පරියේෂණය-කෙළෙස් මුලිනුදුරා දැමීම*යුගනද්ධ භාවනාව

2014 පොසොන් පෝය (ප.ව.)

පසාදෝ-අධිමොක්ඛෝ*අන්තරා භවිකයා*ගිහි ගෙයි සිටියදී අරහත් වූ උතුමෙකු දින 7 ක් තුල පිරිනිවන් පාන්නේ ඇයි

2014 පොසොන් පෝය (පෙ.ව.)

136.පරම සත්‍යය [2014-06-07]

135.පරම සත්‍යය [2014-05-31]

134.පරම සත්‍යය [2014-06-01]

සංකාර•අභිසංකාර•වි-සංකාර**පසාදෝ-අධිමොක්ඛෝ**ඒවමේතෙ සං ධම්මානං සමුදයො හෝති

133.පරම සත්‍යය [2014-05-24]

සංවර සීලය.චේතනා සීලය.ප්‍රහාණ සීලය.වේරමණී සීලය.අවිතික්කම සීලය**සංදේශනා.ධම්මො සංදිට්ඨිකෝ.සංමදක්ඛාථා

132.පරම සත්‍යය [2014-05-22]

සංවට්.සංතීරණ.ජවන්සිත්**.සතර සංවර සීලය**කායේන.වාචාය.මනසා සංවරෝ**ඛය ධම්මා.වය ධම්මා

131.පරම සත්‍යය [2014-05-25]

සංකාර.අභිසංකාර**පුණ්‍යාභි සංකාර.අපුඤ්ඤාභිසංකාර.අනේඤ්ඤාභිසංඛාර**විනෙයිය ලෝකේ අභිච්ඡා දෝමනස්සං

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 95 96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125