අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක් Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

ගෝතම බුදුන් වැඩසිටි දඹදිව හෙළයා හඳුනා ගත යුත්තේ ඇයි? Download

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර"

04. බුද්ධ භාවනා මාතලේ (2016-08-21pm)

03. බුද්ධ භාවනා මාතලේ (2016-08-21am)

02. බුද්ධ භාවනා මාතලේ (2016-08-20pm)

01. බුද්ධ භාවනා මාතලේ (2016-08-20am)

2016 නිකිණි පෝය (ප.ව.)

2016 නිකිණි පෝය (පෙ.ව. සහ ප.ව.)

2016 නිකිණි පෝය සදහම් දෙසුම සහ සාකච්ඡාව - උදය හා සවස තණ්හා නිරෝධය සහ අවිජ්ජා නිරෝධය **ප්‍රිය අප්‍රිය - *සමුදය අනුප්පාද නිරෝධය - නානුසේති*මියගිය ඇත්තන්ට නිවසේදීම පින් දීම වරදක්ද*සුඤ්ඤතාව ගැන* දීඝංවා - රස්සංවා ආකාර දෙකින්ම පටිච්ච වීම*ආමිස සහ නිරාමිස*හිත විසිරීම වළක්වා ගන්නේ කෙසේද**ගිහි ගෙයි සිටිමින්ම නිවන් මඟ අනුගමනය කරමින්ම සබ්බූපදි පජහති කිරීම*කළ්‍යාණ මිත්‍රයා කෙරෙහි සැක සංකා වීම ගැන සහ නිවැරදි කළ්‍යාණ මිත්‍රයා හඳුනා ගත හැකි අයුරු*සසර සහ නිවන දෙකටම උපකාර වන ඡන්දය* සංඛතයක නියත ලකුණු ගැන* අනිස්සිතෝච විහරති නචකිංචිලොකෙ උපාදියති යනු*වර්තමානයේ මතුවන බලවත්ම අරමුණ අනුව ආනපානසතියෙහි පිහිටන අයුරු*හේතු - හෝතු - හීති ගැන * එක් ආයතනයකින් පටිච්ච වීම කාය 36 ක් ලෙස පැතිරී ක්‍රියාත්මක වන අයුරු.* "එත්තාවතාච අම්මෙහි" ගාථාවේ වැදගත් කම ගැන*අවබෝධය සහ යථාභූත ඥාණ දර්ශනය ගැන* තෙවැනි ඇස - ඉන්ද්‍රිය ඥාණය - අති ඉන්ද්‍රිය ඥාණය * *පංච උපාදානස්කන්ධය හා ජවන් සිත් ගැන

භාවනා සමාලෝචනය (2016-08-12)

13. බුද්ධ භාවනා (2016-08-12pm)

12. බුද්ධ භාවනා (2016-08-12am)

11. බුද්ධ භාවනා (2016-08-11pm)

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 41  42  43 44 45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
 121  122  123  124  125